«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021»

«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021»

Αποφ. 74831/2021 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021»

(ΦΕΚ 4593, τεύχος Β΄ της 5.10.2021)

 

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ