«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 9.10 έως 25.10.2021» (Upd-Σημείωμα)

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού από 9.10 έως 25.10.2021» (Upd-Σημείωμα)

Αποφ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/21  Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Προστασίας του Πολίτη-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Επικρατείας-Υφ. στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00.»

(ΦΕΚ 4674, τεύχος Β΄ της 8.10.2021)

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910 (ΦΕΚ 4674, Β΄, 8.10.2021).

H KYA αφορά τα μέτρα που ισχύουν από 9.10.2021 μέχρι 25.10.2021.

Αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα κυριότερα σημεία της ΚΥΑ είναι τα εξής:

-           Το ποσοστό των απασχολουμένων με τηλεργασία καθορίζεται με απόφαση του εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4808/2021* (βλ. σελ. 61644 του ΦΕΚ).

-           Εφαρμόζεται το μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε όλους τους εργαζόμενους που θα παράσχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 61644 του ΦΕΚ).

-           Ο διαγνωστικός έλεγχος θα πραγματοποιείται μία (1) φορά την εβδομάδα. Ειδικώς στις περιπτώσεις εργαζομένων στην εστίαση, στις τουριστικές επιχειρήσεις, στις μεταφορές**, στις τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, όπως και για τους εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς ο διαγνωστικός έλεγχος θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές την εβδομάδα (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 61644 του ΦΕΚ).

-           Ο διαγνωστικός έλεγχος θα πραγματοποιείται με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test), σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δαπάνη των εργαζομένων (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 61644 του ΦΕΚ).

-          Ο μοριακός έλεγχος (PCR) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την ανάληψη εργασίας (βλ. άρθρο 10§3, σελ. 61722 του ΦΕΚ).

-          Η διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου (είτε PCR είτε rapid test) αποδεικνύεται με επίδειξη βεβαίωσης, είτε εκτυπωμένης από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 61644 του ΦΕΚ, καθώς και το άρθρο 10§3, σελ. 61723 του ΦΕΚ).  

-           Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (είτε PCR είτε rapid test) από τον κορωνοϊό σε χώρους εργασίας :

Α) οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε εκτυπωμένο από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 61644 του ΦΕΚ, καθώς και το άρθρο 10§§2,3, σελ. 61722 - 61723 του ΦΕΚ),

Β) οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό με μία (1) δόση εμβολίου, λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού είτε εκτυπωμένη από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 61644 του ΦΕΚ, καθώς και το άρθρο 10§§2,3, σελ. 61722 - 61723 του ΦΕΚ), καθώς και

Γ) οι εργαζόμενοι που έχουν νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, είτε εκτυπωμένο από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή (βλ. στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα, στις σελ. 61644 του ΦΕΚ, καθώς και το άρθρο 10§3, σελ. 61722 - 61723 του ΦΕΚ).

Ειδικότερα, κατά την άποψή μας, πέραν των ανωτέρω, πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας και στα κάτωθι :

  • Στο στοιχείο 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα (σελ. 61644 του ΦΕΚ), ορίζονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω για το ποσοστό τηλεργαζομένων και για το διαγνωστικό έλεγχο των εργαζομένων, προβλέπεται :

- Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας.

- Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με το κοινό, όπου είναι εφικτό.

- Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

  • Στο άρθρο 1 § 4 της ΚΥΑ (σελ. 61703 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι πάσης φύσεως γενικές συνελεύσεις δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια ζώσης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 10, στις σελ. 61756 – 61763 του ΦΕΚ) και με τήρηση των υγειονομικών μέτρων προστασίας [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού] ***.  
  • Το άρθρο 2 της ΚΥΑ (σελ. 61704 του ΦΕΚ), αναφέρεται στην υποχρέωση χρήσης μάσκας. Ειδικότερα επιβάλλεται μάσκα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες ο εργαζόμενος απασχολείται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

Στους εξωτερικούς χώρους επιβάλλεται μάσκα όπου παρατηρείται συνωστισμός.

  • Στο άρθρο 3 § 2 της ΚΥΑ (σελ. 61720 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

*  Σύμφωνα με το άρθρο 67§3, περίπτωση (α) του Ν. 4808/2021, κατ’ εξαίρεση (του κανόνα ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 67, η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου), εφόσον η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, η τηλεργασία μπορεί να εφαρμόζεται μετά από απόφαση του εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η συνδρομή των οποίων διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και για όσο χρόνο διαρκούν οι λόγοι αυτοί.

     Από τη συγκεκριμένη διατύπωση του στοιχείου 2 του περιλαμβανόμενου στο άρθρο 1 της ΚΥΑ πίνακα (σελ. 60717 του ΦΕΚ), προκύπτει, προφανώς, ότι, και κατά την προσεχή εβδομάδα, το εάν και κατά πόσον θα υπάρχει τηλεργασία, καθώς και το ποσοστό της τελευταίας, θα αποφασίζεται από τον εργοδότη (μονομερώς). 

** Εξαιρούνται οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων εθνικών και διεθνών μεταφορών, οι οποίοι υπάγονται στη διαδικασία διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου μια (1) φορά την εβδομάδα.

*** Μέχρι σήμερα, δεδομένου ότι δεν υφίστατο ειδική πρόβλεψη για τη διεξαγωγή πάσης φύσεως γενικών συνελεύσεων, για τη συγκεκριμένη διεξαγωγή ίσχυαν οι προβλέψεις που αφορούσαν τη διενέργεια συναντήσεων εργασίας [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου και συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων (βλ. σελ. 61644 του ΦΕΚ)].

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ