«ΣΣΕ (30.3.2015) Ηλεκτροτεχνιτών-Περιελιγκτών Ξενοδοχείων»

«ΣΣΕ (30.3.2015) Ηλεκτροτεχνιτών-Περιελιγκτών Ξενοδοχείων»

ΣΣΕ (30.3.2015) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών-Περιελιγκτών όλων των κατηγοριών και των βοηθών τους που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας»

(Πράξη Κατάθ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ. 3/7.4.2015)

 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 30 Μαρτίου 2015 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας,

2. Ιωάννης Ρέτσος Πρόεδρος, Αριστοτέλης Θωμόπουλος, Αντιπρόεδρος και Αντώνιος Καμπουράκης, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ),

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 6422/1934 όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες και επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.

Αρθρο 2

Βασικοί μισθοί – ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας από 1.1.2015 ορίζονται ως εξής:

2.1. Οι μαθητευόμενοι ηλεκτροτεχνίτες αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορα.

2.2. Οι αδειούχοι βοηθοί ηλεκτροτεχνίτη αμείβονται με ημερομίσθιο 30,75 ευρώ.

2.3. Οι βοηθοί που έχουν άδειο ηλεκτροτεχνίτη, είναι ηλεκτροτεχνίτες και λαμβάνουν τις αποδοχές αδειούχου ηλεκτροτεχνίτη.

2.4. α. Οι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες αμείβονται με βασικό μισθό 700,00 ευρώ.

β. Οι αδειούχοι αρχιτεχνίτες και οι ραδιοηλεκτρολόγοι Β', αμείβονται με βασικό μισθό 721,00 ευρώ.

γ. Οι αδειούχοι εργοδηγοί με θέση εργοδητού και οι ραδιοηλεκτρολόγοι Α' αμείβονται με βασικό μισθό 750,00 ευρώ.

δ. Οι πτυχιούχοι επίβλεψης συντηρητών ή εγκαταστατών με θέση, αμείβονται με βασικό μισθό 773,00 ευρώ.

Άρθρο 3

Προϋπηρεσία

3.1. Η προϋπηρεσία των μισθωτών που αφορά η παρούσα ρύθμιση αποδεικνύεται με πιστοποιητικό των εργοδοτών, που τους απασχολούσαν, θεωρημένο από την πρωτοβάθμια επαγγελματική τους οργάνωση (των μισθωτών) και αν δεν υπάρχει από την Ομοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος.

3.2. Αν η απασχόληση στον Ηλεκτρολογικό κλάδο έχει διανυθεί υπό την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου - ελευθέρου επαγγελματία, η υπηρεσία αυτή θα αποδεικνύεται με πιστοποιητικά του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου.

3.3. Το πιστοποιητικό προϋπηρεσίας πρέπει να κατατίθεται στον νέο εργοδότη μέσα σε πενήντα (50) μέρες από την πρόσληψη. Στην αντίθετη περίπτωση, ο χρόνος προϋπηρεσίας προσμετράται στον μισθό από την ημέρα της καταθέσεως των πιστοποιητικών. Ως προϋπηρεσία θεωρείται και προσμετράται ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας και η εργασία στην αλλοδαπή, θεωρημένη από το αρμόδιο Ελληνικό Προξενείο (ΔΑ 13/1990 και ΣΣΕ 18.7.1996).

3.4. Οι Ηλεκτροτεχνίτες που έχουν έξι (6) χρόνια υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, λαμβάνουν το μισθό του Αρχιτεχνίτη, αν έχουν άδεια Αρχιτεχνίτη.

3.5. Οι Ηλεκτροτεχνίτες, που έχουν δέκα (10) χρόνια υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη λαμβάνουν το μισθό του Εργοδηγού, αν έχουν άδεια Εργοδηγού.

3.6. Οι Ηλεκτροτεχνίτες, που έχουν δεκαπέντε (15) χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, λαμβάνουν το μισθό του Πτυχιούχου Επίβλεψης, Συντηρητή ή Εγκαταστάτη, αν κατέχουν σχετική άδεια.

3.7. Τα παραπάνω θα ισχύουν, εφόσον υποβληθούν οι ανάλογες κατά περιπτώσεις άδειες σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (ΔΑ 15/2000 και ΣΣΕ 23.5.2000).

Άρθρο 4

Επίδομα Τριετιών

Οι βασικοί μισθοί του άρθρου 2 της παρούσας, των Ηλεκτροτεχνιτών, των Αρχιτεχνίτων, των Εργοδηγών, των Πτυχιούχων Επίβλεψης Συντηρητών ή Εγκαταστατών, προσαυξάνονται με Επίδομα Τριετιών μέχρι δέκα (10) τριετίες, από τις οποίες η κάθε μία τριετία, από τις τέσσερις (4) πρώτες, αυξάνονται με ποσοστό 10% και κάθε μία από τις υπόλοιπες έξι (6) με ποσοστό 8% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας, στον Ηλεκτρολογικό Κλάδο, η οποία υπηρεσία υπολογίζεται από την είσοδο σε αυτόν.

Άρθρο 5

Επίδομα Οικογενειακών Βαρών

5.1. Σε όλους τους Βοηθούς, Ηλεκτροτεχνίτες, Αρχιτεχνίτες, Εργοδηγούς, Πτυχιούχους Επίβλεψης Συντηρητές ή Εγκαταστάτες και γενικά στις κατηγορίες και ειδικότητες που αναφέρεται ο Ν. 6422/34, παρέχεται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι ή συνταξιοδοτείται η σύζυγος και 5% για κάθε παιδί, εφόσον δεν συμπλήρωσαν τα είκοσι τους (20) χρόνια, δεν εργάζονται και δεν είναι έγγαμα.

5.2. Σε περίπτωση που τα παιδιά σπουδάζουν σε Ανώτερες και Ανώτατες Σχολές η επιδότηση τους παρατείνεται μέχρι τα εικοσιπέντε (25) χρόνια συμπληρωμένα.

5.3. Για τα ανάπηρα παιδιά, σωματικά ή πνευματικά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε τελεσίδικα, από την οικεία υγειονομική επιτροπή, η πιο πάνω επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.

5.4. Το επίδομα Οικογενειακών Βαρών, συζύγου και παιδιών, υπολογίζεται επί των βασικών μισθών προσαυξημένων με το Επίδομα Πολυετούς Υπηρεσίας (Δ.Α. 13/90 και ΣΣΕ 18.7.1996).

Άρθρο 6

Επίδομα Σπουδών

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται ανά μήνα επίδομα σπουδών δεκαεπτά (17) ευρώ για τους Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών και είκοσι δύο (22) ευρώ για τους Πτυχιούχους ΤΕΙ (ΣΣΕ 27.6.2008).

Άρθρο 7

Επίδομα επικίνδυνης εργασίας και ειδικών συνθηκών

Οι υπαγόμενοι στην παρούσα εκτός μαθητευομένων δικαιούνται επίδομα επικίνδυνης εργασίας εκ ποσοστού 20% υπολογιζόμενο στο βασικά μισθό, το επίδομα οικογενειακών βαρών και το επίδομα Τριετιών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εκτέλεση νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή στην επέκταση αυτών.

Άρθρο 8

Επίδομα Ακτινοβολίας

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, εκτός των μαθητευομένων, που εργάζονται σε κέντρα ελέγχου, πυρανιχνευτές, αλεξικέραυνα, εργασίες εν γένει στις οποίες χρησιμοποιείται πυρηνική ενέργεια καθ' οιονδήποτε τρόπο ή γίνεται χρήση ακτινών Χ' ή ραδιοϊσοτόπων, χορηγείται επίδομα ακτινοβολίας σε ποσοστό 10%, επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού τους μισθού.

Άρθρο 9

Επίδομα Υπευθύνου

9.1. Στους πτυχιούχους επίβλεψης συντηρητών και εγκαταστατών με θέση που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται Επίδομα Υπευθυνότητας σε ποσοστό 10% επί του βασικού μισθού, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης ανάθεσης καθηκόντων υπευθύνου.

9.2. Σε μονάδες ισχύος άνω των 400 KW ο εργοδότης υποχρεούται να ορίσει τουλάχιστον έναν υπεύθυνα ηλεκτρολόγο πτυχιούχο επίβλεψης συντηρητών και εγκαταστατών με θέση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 9.1 της παρούσας, στον οποίο χορηγείται το επίδομα υπευθύνου.

Άρθρο 10

Καθορισμός ημερών και ωρών εργασίας

10.1. Οι ημέρες και ώρες εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα καθορίζονται όπως ορίζονται στην ισχύουσα ρύθμιση περί των όρων αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας (ΣΣΕ 30.12.2013 Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 14/31.12.2013). Ειδικότερα:

10.2. Οι ημέρες της εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών της παρούσας καθορίζονται σε πέντε (5) με 40 ώρες εργασίας.

Τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο ισχύουν μόνο:

1. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε (5) αστέρων.

2. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τεσσάρων (4) αστέρων.

3. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας τριών (3) αστέρων από 35 δωμάτια και άνω.

4. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας δύο (2) αστέρων από 35 δωμάτια και άνω.

Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων επί πενθήμερο πρέπει να είναι συνεχόμενες.

10.3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία (1) ώρα ημερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αμοιβή εξ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 40 ωρών εργασίας.

10.4. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα και στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα πενθήμερης εργασίας σε περίπτωση που παρουσιάσουν πληρότητα που υπερβεί το 75% και για όσο διάστημα διατηρείται το συγκεκριμένο ποσοστό αποδεικνυόμενο από το βιβλίο πόρτας του ξενοδοχείου, θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ ή άλλο πρόσφορο μέσο, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας κοι εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι δύο (2) ώρες ημερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αμοιβή εξ' αιτίας αυτής της υπέρβασης υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενες επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 40 ωρών εργασίας. Προς αντιστάθμιση των πρόσθετων ωρών εργασίας δύναται να χορηγείται στον εργαζόμενο αντί μειωμένου ωραρίου ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός και των δύο.

10.5. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα σε περίπτωση που παρουσιάσουν πληρότητα που υπερβεί το 75% και για όσο διάστημα διατηρείται το συγκεκριμένο ποσοστό αποδεικνυόμενο από το βιβλίο πόρτας του ξενοδοχείου, θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ ή άλλο πρόσφορο μέσο, επιτρέπεται να απασχολήσουν, τους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα, και με την σύμφωνη γνώμη αυτών, την 6η ημέρα της εβδομάδας δηλαδή τη μία ημέρα ανάπαυσης τους η οποία αμείβεται και θα ασφαλίζεται με αποζημίωση ενός ημερομισθίου συν 75% αν συμπέσει Κυριακή. Στις άλλες περιπτώσεις το πενθήμερο εξακολουθεί να ισχύει με παρέκκλιση μόνο στην ανωτέρω περίπτωση.

Αρθρο 11

Είδη ένδυσης και Χορήγηση Γάλατος

11.1. Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα, από την βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων του βοηθού και πάνω, χορηγούνται κάθε χρόνο για τις ανάγκες της εργασίας 2 φόρμες εργασίας 1 ζευγάρι υποδήματα από βακέττα και καττύματα από ελαστικό, 1 ζευγάρι γάντια από ελαστικό και ένας επενδύτης (ΔΑ 13/1990 και ΣΣΕ 18.7.1996).

11.2. Σε όλους τους Βοηθούς Ηλεκτροτεχνίτες, Αρχιτεχνίτες, Εργοδηγούς, Πτυχιούχους Επίβλεψης, Συντηρητές ή Εγκαταστάτες και γενικά στις κατηγορίες και ειδικότητες που αναφέρει ο Ν. 6422/34, χορηγούνται κάθε μέρα, αποκλειστικά σε είδος 640 γραμμάρια γάλατος, η καταβολή της αξίας του οποίου απαγορεύεται. (Δ.Α. 13/1990 και ΣΣΕ 18.7.1996).

Άρθρο 12

Προσδιορισμός καθηκόντων

Οι εργαζόμενοι ως Ηλεκτροτεχνίτες Συντηρητές όπως αναφέρει ο Ν. 6422/34 όπως ισχύει σήμερα βάσει και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων, δεν έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε επεκτάσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Έχουν υποχρέωση νσ επεμβαίνουν μόνο στην συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών (ΔΑ 13/1990 και ΣΣΕ 18.7.1996).

Άρθρο 13

Προαιρετική Αργία Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος ορίζεται ως ημέρα προαιρετικής οργιάς (ΔΑ 20/1998).

Άρθρο 14

Θεσμικές ρυθμίσεις ΕΓΣΣΕ, Άδειες, κ.λπ.

14.1. Όλες οι θεσμικές διατάξεις της ΕΓΣΣΕ όπως ισχύει έχουν εφαρμογή και στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς. Ενδεικτικά:

14.2. Άδεια γάμου: Εργαζόμενοι που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται άδειας γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές η οποία δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/1945 (ΔΑ 42/1997 και ΔΑ 20/1998).

14.3. Άδεια πατρότητας: Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο πατέρας δικαιούται μία ημέρα άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο (ΔΑ 42/1997 κσι ΔΑ 20/1998).

14.4. Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές: Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δικαιούνται άδεια 10 εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη (ΣΣΕ 7.7.2004).

14.5. Άδεια λόγω AIDS: Εργοζόμενοι-ες με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές (ΣΣΕ 7.7.2004).

14.6. Αδεια γονέα για παιδί για νόσημο που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση: Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούται από άλλες διατάξεις (ΣΣΕ 7.7.2004).

Άρθρο 15

Ευνοϊκότερες Ρυθμίσεις

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Κανονισμούς Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 16

Χρόνος ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2015 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2015.

* * *

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών όλων των κατηγοριών και των βοηθών τους που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

Α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

Β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων το επίδομα αδείας η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ' επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.