«Η αύξηση των κατωτάτων ορίων»

«Η αύξηση των κατωτάτων ορίων»

«Η αύξηση των κατωτάτων ορίων»

Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

1. Το ποσοστό αυξήσεως 2% χορηγείται από 1.1.2022 στα γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων, δηλαδή στα ισχύοντα μέχρι 31.12.2021 ποσά των 650 € (μισθός) και 29,04 € (ημερομίσθιο), και υπάρχει υποχρέωση χορηγήσεώς του σε όσους μισθωτούς αμείβονται με τα γενικά κατώτατα όρια.

Από την αύξηση αυτή επηρεάζονται αναλόγως και οι τριετίες που είχαν χορηγηθή κατά το έτος 2019 βάσει Εγκυκλίου του Υπ. Εργασίας, αφού έχουν ως βάση υπολογισμού το μεγαλύτερο μισθό ή το μεγαλύτερο ημερομίσθιο, με την επιφύλαξη αν τελικώς θα υπάρχουν τριετίες για το έτος 2022 (εκκρεμεί η κρίση του Συμβουλίου Επικρατείας επί σχετικής προσφυγής).

2. Δεν υπάρχει υποχρέωση χορηγήσεως της αυξήσεως σε όσους αμείβονται με υψηλότερα των κατωτάτων ορίων ποσά μισθών και ημερομισθίων. Η νομολογία των δικαστηρίων δέχεται παγίως ότι όταν ο καταβαλλόμενος βάσει της ατομικής συμβάσεως εργασίας μισθός (ή ημερομίσθιο) είναι μεγαλύτερος από το σύνολο των προβλεπομένων από την οικεία ΣΣΕ ή ΔΑ ή άλλη απόφαση (όπως εκείνη των κατωτάτων ορίων) αποδοχών, δεν οφείλονται στον μισθωτό ιδιαιτέρως και πέρα του καταβαλλομένου μισθού του, και τα προβλεπόμενα από την οικεία ρύθμιση επιδόματα κ.λπ. Ως προς τις αυξήσεις αποδοχών, με αποφάσεις του Αρείου Πάγου είχε γίνει δεκτό ότι το εκάστοτε χορηγούμενο στις νόμιμες αποδοχές ποσοστό αυξήσεως ΑΤΑ συμψηφίζεται και δεν οφείλεται επί πλέον των καταβαλλομένων ανωτέρων των νομίμων αποδοχών (ΑΠ 1601/88-ΔΕΝ 1989 σελ. 447, ΑΠ 354/89-ΔΕΝ 1990 σελ. 67, ΑΠ 1046/89-ΔΕΝ 1990 σελ. 965). Υπενθυμίζουμε ότι το σύστημα αυξήσεων με ΑΤΑ ίσχυσε από 1.5.82 έως 31.12.90.

3. Η αύξηση των αποδοχών θα περιληφθή στην κατά το ΠΔ 156/94 Γνωστοποίηση των όρων εργασίας που χορηγείται στον εργαζόμενο. Κατά το άρθρο 5 του ΠΔ αυτού, κάθε μεταβολή στοιχείων (μεταξύ των οποίων και οι πάσης φύσεως αποδοχές των εργαζομένων και η περιοδικότητα καταβολής τους) πρέπει να γνωστοποιήται στον εργαζόμενο με σχετικό έγγραφο, το αργότερο ένα μήνα  μετά από την πραγματοποίηση της μεταβολής. Δεν χρειάζεται γνωστοποίηση όταν στην αρχική ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ γίνεται παραπομπή «στα εκάστοτε κατώτατα όρια» (βλ. το κείμενο του ΠΔ και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γνωστοποιήσεως στην ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΔΕΝ 2019, τεύχος 1747 σελ. 273 επ.).

4. Η υποβολή του ΠΙΝΑΚΟΣ Ε4 της ΕΡΓΑΝΗ για την μεταβολή των αποδοχών γίνεται εντός 15 ημερών από την μεταβολή.

Επί μερικής απασχολήσεως δεν απαιτείται επανυποβολή του Εντύπου Ε9, αφού δεν μεταβάλλεται το σύστημα εργασίας (βλ. και το Εγγρ. 30982/13 στο ΔΕΝ 2015 σελ. 1339 και Αλληλ. ΔΕΝ 2015 σελ. 1342).

Πετίνη-Πηνιώτη Χρυσούλα

Δικηγόρος