«Κήρυξη υποχρεωτικής της ΣΣΕ (24.5.2021) Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της Χώρας» (Σημείωμα)

«Κήρυξη υποχρεωτικής της ΣΣΕ (24.5.2021) Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της Χώρας» (Σημείωμα)

Αποφ. 59438/2022 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023.»

(ΦΕΚ 3354, τεύχος Β΄ της 29.6.2022)

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 27).

2. Το άρθρο 56 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α' 167).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο- μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).

9. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α' 17).

10. Την υπ' αρ. 6625/24.05.2022 αίτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό για επέκταση της από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023», με Π.Κ. 14/09.06.2021, στην οποία επισυνάπτεται έκθεση τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της παρ. 2.1/β' του άρθρου 11 του ν. 1876/1990.

11. Την υπό στοιχείαΕΞ-262770-2022/10001/17.06.2022 βεβαίωση πλήρωσης της αριθμητικής προϋπόθεσης της παρ. 2.2/β' του άρθρου 11 του ν. 1876/1990 (Α' 27), από την αρμόδια υπηρεσία.

12. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του την 20η.06.2022.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως Τουριστικών και Επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023» με Π.Κ. 14/09.06.2021, για όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου, που αυτή αφορά.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2022

* * *

1. Με την ανωτέρω απόφαση επεκτείνεται η ισχύς της από 24.5.2021 ΣΣΕ των Τουριστικών και Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της Χώρας σε όλους τους εργοδότες και τους εργαζομένους του κλάδου, από την 29.6.2022 (ημερομηνία δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ) και εφεξής (και όχι αναδρομικώς).

2. Την ΣΣΕ 24.5.2021 (η οποία εδέσμευε από 22.2.2021 μόνον όταν και ο εργοδότης και ο μισθωτός ανήκε στις συμβληθείσες Οργανώσεις) έχουμε δημοσιεύσει στο ΔΕΝ 2021, τεύχος 1776 σ. 1127.