«Ο νέος Ν. 4335/2015»

«Ο νέος Ν. 4335/2015»

Ν. 4335/2015 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α' 80)»

(ΦΕΚ 87, τεύχος Α΄ της 23.7.2015)

 

 

 

 

(Τροποποιήσεις στον ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Άρθρο 1) και διατάξεις για την Ανάκαμψη και εξυγίανση Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων Επενδύσεων (Άρθρο 2, που περιέχει 11 Κεφάλαια)

Το κείμενο του Νόμου εδώ