ΤΕΥΧΗ 2019

 • Στο τεύχος αυτό: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ - Μεταφορές με ΔΙΚΥΚΛΟ - Ωράριο, υπερεργασία, υπερωρία - Ρύθμιση αποδοχών για Αρτοποιεία κ.ά. Από 1ης Φεβρουαρίου θα ισχύσουν νέα γενικά κατώτατα όρια μισθών-ημερομισθίων. Οι συνδρομητές μας θα πληροφορηθούν σχετικώς μέσω της Ιστοσελίδος μας. Για τα κατώτατα όρια βλ. σχετικώς και στο παρόν τεύχος, Παράταση μέχρι 28.2.2019
 • καθορισμού αποδοχών Αρτοποιείων και Τουριστικών Καταλυμάτων - Έναρξη και λήξη δικαιώματος συνταξιοδοτήσεως - ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ-«ΔΕΣΜΕΣ» κ.ά. Για την Καθαρά Δευτέρα (11 Μαρτίου) βλ. στο ΔΕN 2018, τεύχος 1726 σελ. 170. Κατετέθη στο Υπ. Εργασίας η ΣΣΕ 13.2.2019 των Ηλεκτρολόγων Ανελκυστήρων. Προβλέπει αύξηση 1% από 1.6.2019.
 • Στο τεύχος αυτό: Το Δώρο και οι εορτές Πάσχα - Η 1η Μαΐου, η 25η Μαρτίου και η Καθαρά Δευτέρα - Η απόφαση για την μειωμένη εισφορά των εργοδοτών για μισθωτούς μέχρι 25 ετών - Αποδοχές ηλεκτρολόγων ανελκυστήρων κ.ά. Κατετέθησαν στο Υπ. Εργασίας (ΠΚ2 και 3/8.3.2019) οι Διαιτητικές Αποφάσεις ΤΡΙΜ.8/18 και ΠΕΝΤ.1/19 Τεχνικών Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, Αττικής και Βορ. Ελλάδος. Προβλέπονται οι ίδιοι ακριβώς μηνιαίοι μισθοί και τα ίδια επιδόματα με την προηγουμένη ΔΑ 6/17 (ΔΕΝ 2018, τεύχος 1727 σελ. 177). Η ισχύς αρχίζει από 20.1.18 και λήγει την 19.1.2019. Η ΔΑ διανύει το τρίμηνο υποχρεωτικής παρατάσεως (της ΠΥΣ 6/2012).
 • Στο τεύχος αυτό: Τίτλος Κτήσης - Εγκύκλιοι για τις εισφορές εφάπαξ και επικουρικής ασφαλίσεως των ελευθέρων επαγγελματιών - Νέες συλλογικές συμβάσεις κ.ά. Κατετέθησαν στο Υπ. Εργασίας οι ΣΣΕ Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρεύσεως-Αποχετεύσεως όλης της Χώρας (ΣΣΕ 29.3.2019) και Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Ν. Ηρακλείου (ΣΣΕ 10.4.2019). Επίσης η ΔΑ ΠΕΝΤ. 2/2019 των Επισιτιστικών Καταστημάτων όλης της Χώρας με την οποία επικυρώνεται η ΔΑ ΤΡΙΜ. 7/2018.
 • Στο τεύχος αυτό: Η Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για την ασφάλιση των διαχειριστών Εταιρειών (ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ μέχρι 30.6.2019) - Ο νόμος για την ισότητα των φύλων κ.λπ. - Αποφάσεις καθορισμού Αποδοχών: Επισιτιστικών Καταστημάτων, Καπνοβιομηχανίας, Ξενοδοχείων, Τραπεζών - Για τις ΕΚΛΟΓΕΣ και την εκλογική άδεια ισχύει το ΠΔ 26/12 (και το ΠΔ 38/19), ο Ν. 4255/14 και ο Ν. 4604/19. κ.ά. Δεν δικαιούνται τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών (βλ. ΔΕΝ 2014 σελ. 726)
 • Στο τεύχος αυτό: ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ από 1.6.2019 - Ο Νέος Νόμος: Για την ρύθμιση οφειλών, τον βάσιμο λόγο Καταγγελίας, την Άδεια κ.ά. - Αποφάσεις καθορισμού αποδοχών: Αρτοποιείων, Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων - Η Εγκύκλιος για τις Αποκλειστικές Νοσοκόμους - Η Άδεια των μισθωτών κ.ά. Εξεδόθη η Εγκ. 28/3.6.2019 ΕΦΚΑ «περί επιδοτήσεως της εργοδοτικής εισφοράς για μισθωτούς έως 25 ετών».
 • Στο τεύχος αυτό: Όρια υπερωριών Β΄ εξαμήνου - Υποχρεωτική η καταβολή αποδοχών και αποζημιώσεων μέσω λογαριασμού πληρωμών - Επανακαθορισμός Εντύπων «ΕΡΓΑΝΗ» (και Εγκύκλιος) - Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και ΠΙΝΑΚΕΣ – Η Εγκύκλιος για τους διανομείς με δίκυκλο - Καθαρίστριες και ΒΑΕ - Επιδότηση εργοδοτικής εισφοράς για τους μέχρι 25 ετών κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η Εορτή της 15ης Αυγούστου - Η καταγγελία συμβάσεως με βάσιμο λόγο - Η ευθύνη του εργαζομένου μετά από τον Ν. 4611/19 - Άδειες δικηγόρων με παγία αντιμισθία - ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - Χρήσιμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Ο Νόμος 4623/19 και η Εγκύκλιος για την κατάργηση του βασίμου λόγου κ.λπ. - Ανώτατο όριο συντάξεως και σύνταξη λόγω θανάτου - Η απόφαση της Ολομελείας ΑΠ για την ΑΔΕΙΑ - Αποδοχές Ηλεκτροτεχνιτών Καταστημάτων και Πετρελαίου-Υγραερίων κ.ά. Με τις Αποφ. 1307-1316/19 της Ολομ. ΣΤΕ κρίνεται σύμφωνη προς το Σύνταγμα η κατάργηση των δώρων και του επιδόματος αδείας στον Δημόσιο Τομέα.
 • Στο τεύχος αυτό: Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου - Ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ - Μαθητεία, Πρακτική άσκηση και έλεγχος ΣΕΠΕ - Το Διάλειμμα - Άδεια και εκ περιτροπής εργασία - Συμψηφισμός απαιτήσεων κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου - Ηλεκτρονική υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ - Μαθητεία, Πρακτική άσκηση και έλεγχος ΣΕΠΕ - Το Διάλειμμα - Άδεια και εκ περιτροπής εργασία - Συμψηφισμός απαιτήσεων κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Ο Νέος Νόμος 4635/2019: ΣΣΕ και Διαιτησία, Βλαπτική μεταβολή, μερική απασχόληση, Αδήλωτη εργασία κ.λπ. - Το ΔΩΡΟ Χριστουγέννων- Νέου Έτους - Αποδοχές Αισθητικών - Ποία η εφαρμοστέα ΣΣΕ - Η απόφαση για τα Οικοδομοτεχνικά Έργα κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Οι εορτές Χριστουγέννων-Ν. Έτους - Η ΑΔΕΙΑ μετά από τις νέες αποφάσεις της Νομολογίας - Οικοδομοτεχνικά - ΜΕΡΙΚΗ απασχόληση και ωράριο - ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Συλλογικών Συμβάσεων-Διαιτητικών Αποφάσεων - Το Διευθυντικό δικαίωμα κ.ά.