ΔΕΣΜΕΣ

ΟΙ ΔΕΣΜΕΣ ΜΑΣ

 

Το ΔΕΛΤΙΟΝ, από τον Μάρτιο του έτους 2019, έχει καθιερώσει το σύστημα «ΔΕΣΜΕΣ», για την προσφορά στους συνδρομητές του πληροφοριών.

Κατά το έτος 2021, το ΔΕΛΤΙΟΝ καθιέρωσε και τις απαντήσεις σε ασφαλιστικά θέματα γραπτώς, από τους ειδικούς επιστήμονες ασφαλιστικούς του συμβούλους.

Έτσι το σύστημα «ΔΕΣΜΕΣ» έχει εμπλουτισθή, καί από 1ης Απριλίου του έτους 2021, διατίθενται στους αγαπητούς συνδρομητές μας οι παρακάτω αναφερόμενες ΔΕΣΜΕΣ τηλεφωνημάτων, με τις αντίστοιχες τιμές.

Εξακολουθεί να ισχύη η δωρεάν παροχή πληροφοριών για τα 3 κατ’ έτος, για κάθε συνδρομητή, πρώτα τηλεφωνήματα. Οι ερωτήσεις και οι αντίστοιχες απαντήσεις για τα 3 αυτά τηλεφωνήματα αφορούν αποκλειστικά εργατικά θέματα.

►  Οι ΔΕΣΜΕΣ έχουν ως εξής:

ΔΕΣΜΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ (ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)

• 12 ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ (10+2)

10 τηλεφωνικές απαντήσεις σε εργατικά και 2 γραπτές σε ασφαλιστικά

190 €

• 24 ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ (20+4)

20 τηλεφωνικές απαντήσεις σε εργατικά και 4 γραπτές σε ασφαλιστικά

360 €

• ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ+10)

απεριόριστες τηλεφωνικές απαντήσεις σε εργατικά και 10 γραπτές σε ασφαλιστικά

790 €
ΔΕΣΜΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ (ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)
• 5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 190 €
• 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 300 €
• 20 ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 500 €
ΔΕΣΜΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ)
• 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 128 €
• 20 ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 240 €
• ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 560 €

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται  ΦΠΑ (24%).

► Για περισσότερες πληροφορίες, στα τηλέφωνα του Δελτίου: 210 3820510, 3826933, 3834786, 3817656 ή με e-mail: info@den.gr και eneri@den.gr.

Οι απαντήσεις επί εργατικών θεμάτων δίδονται τηλεφωνικώς από τους εξειδικευμένους δικηγόρους μας.

Οι απαντήσεις επί ασφαλιστικών θεμάτων παρέχονται γραπτώς από τους εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους μας. Τα ερωτήματα υποβάλλονται γραπτώς στο e-mail: asfalistika@den.gr.

Οι συνδρομητές που αγοράζουν «ΔΕΣΜΗ», έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση της υπηρεσίας για ένα έτος από την έκδοση του σχετικού φορολογικού παραστατικού εκ μέρους της εταιρείας μας, αναφορικά με την συγκεκριμένη «ΔΕΣΜΗ» ή μέχρις εξαντλήσεως του αριθμού των ερωτημάτων που έχουν επιλέξει και «αγοράσει».

Τονίζουμε και πάλι ότι τα ερωτήματα πρέπει να είναι γενικής φύσεως, σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων ή με την ερμηνεία των διατάξεων αυτών.

Δεν θα δίδεται απάντηση σε ερωτήματα που αφορούν απολύτως ειδικές περιπτώσεις, όπως π.χ. πότε θεμελιώνεται για συγκεκριμένο πρόσωπο, βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων, συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Τα ερωτήματα αυτά απαιτούν ειδική ενασχόληση και ενδεχομένως γνωμοδότηση Δικηγόρου.

Το ΔΕΛΤΙΟΝ διατηρεί το δικαίωμα δημοσιεύσεως τών επί εργατικών και ασφαλιστικών ερωτημάτων απαντήσεων-θεμάτων (χωρίς τα στοιχεία των ερωτώντων) στα τεύχη του.

Κατά τα λοιπά ισχύει το «ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ και ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ», όπως καταχωρίζεται κατωτέρω.


    ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ και ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Σας γνωρίζουμε τους κάτωθι όρους λειτουργίας της Υπηρεσίας παροχής τηλεφωνικών ή γραπτών απαντήσεων σε ερωτήματα υποβαλλόμενα στην Επιστημονική Ομάδα του νομικού μας περιοδικού (το οποίο εφ’ εξής, στους προκειμένους όρους, αναφέρεται απλώς ως ΔΕΛΤΙΟΝ).

1.       Η υπηρεσία αναφέρεται αποκλειστικά σε ερωτήματα που αφορούν στο τι ισχύει κατά την εργατική και κοινωνικο-ασφαλιστική νομοθεσία και τι γίνεται σχετικώς θεωρητικώς και νομολογιακώς δεκτό.

2.       Δεν δίδεται απάντηση σε ερωτήματα τα οποία προϋποθέτουν ή/και απαιτούν εργασία την οποία μόνον δικηγόρος δύναται ή απαιτείται κατά τον νόμο να παράσχει, όπως λ.χ. είναι ερωτήματα αναφερόμενα σε συγκεκριμένη εκκρεμή ενώπιον των δικαστηρίων υπόθεση, ερωτήματα με τα οποία ζητείται γνωμοδότηση επί ζητημάτων που αφορούν ένδικη διαφορά, ερωτήματα αναφερόμενα στον ενδεικνυόμενο χειρισμό συγκεκριμένης ένδικης διαφοράς, ερωτήματα αναφερόμενα στην μορφή και το περιεχόμενο ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων και πάσης φύσεως προτάσεων και υπομνημάτων υποβαλλομένων σε δικαστικές Αρχές, καθώς και ερωτήματα που για να απαντηθούν προϋποθέτουν εξατομικευμένη μελέτη (π.χ. μελέτη συνταξιοδοτικού φακέλου υποθέσεως κ.ο.κ.)

3.       Δεν τιμολογούνται και δεν προσμετρούνται στον μέγιστο κατά περίπτωση αριθμό επιτρεπομένων τηλεφωνικών ερωτημάτων απλά ερωτήματα με τα οποία ζητείται απάντηση α΄) αν δημοσιεύθηκε αναμενόμενο νομοθέτημα ή Εγκύκλιος ή άλλο επίσημο έγγραφο διοικητικής Αρχής ή β΄) σε ποίο τόμο, τεύχος και σελίδα του Δελτίου έχει δημοσιευθεί μελέτη ή δικαστική απόφαση επί συγκεκριμένου ζητήματος (π.χ. πού έχει δημοσιευθή μελέτη ή πορίσματα της νομολογίας ως προς το ποίος θεωρείται υπάλληλος κ.λπ.).

4.       Τα ερωτήματα πρέπει να διατυπώνονται με γενικό, σαφή και ορθό τρόπο, να μην εμπεριέχουν ή υποκρύπτουν πολλαπλά υπο-ερωτήματα ή σκέλη που χρειάζεται να απαντηθούν χωριστά, προκειμένου να δοθή απάντηση στην κυρία ερώτηση.

5.       Τα ερωτήματα δεν πρέπει να εμπεριέχουν προσωπικά δεδομένα, ευαίσθητα ή μη ή πλήρως εξειδικευμένες περιπτώσεις, των οποίων η απάντηση χρήζει ειδικότερης ενημερώσεως επί λεπτομερειών συγκεκριμένης υποθέσεως την οποία αφορούν.

6.       Αποκλείεται η γνωστοποίηση με τα ερωτήματα, ονομάτων, επωνυμιών και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων φυσικών ή νομικών προσώπων στα οποία αναφέρεται ή ανάγεται το ερώτημα.

7.       Σε ερωτήματα τα οποία δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους, το ΔΕΛΤΙΟΝ δεν υποχρεούται σε απάντηση στον συνδρομητή. Σε περίπτωση υποβολής από τον ίδιο συνδρομητή πληθώρας ερωτημάτων μη πληρούντων τους ανωτέρω όρους, το ΔΕΛΤΙΟΝ επιφυλάσσεται του δικαιώματος διακοπής παροχής της υπηρεσίας στον εν λόγω συνδρομητή. Σ’ αυτήν την περίπτωση η καταβληθείσα συνδρομή δεν αποδίδεται στον συνδρομητή.

8.       Σε περίπτωση υποβολής ερωτημάτων εμπεριεχόντων περισσότερα υποερωτήματα ή σκέλη χρήζοντα χωριστών απαντήσεων, θα ενημερώνεται είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα είτε με επιστολή ο συνδρομητής και θα καλείται να αποδεχθεί ή όχι την προσμέτρηση του συνόλου ή ορισμένων εκ των ερωτημάτων στον τυχόν μέγιστο αριθμό τηλεφωνημάτων που δικαιούται. Σε περίπτωση μη αποδοχής, το ΔΕΛΤΙΟΝ δεν υποχρεούται σε απάντηση.

9.       Οι συνδρομητές που αγοράζουν «ΔΕΣΜΗ», έχουν την δυνατότητα να κάνουν χρήση της υπηρεσίας για ένα έτος από την έκδοση του σχετικού φορολογικού παραστατικού εκ μέρους της εταιρείας μας, αναφορικά με την συγκεκριμένη «ΔΕΣΜΗ» ή μέχρις εξαντλήσεως του αριθμού των ερωτημάτων που έχουν επιλέξει και «αγοράσει».

10.     Για την χρήση της υπηρεσίας, έκαστος συνδρομητής καταχωρεί τα προσωπικά του δεδομένα, ήτοι τουλάχιστον ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, διεύθυνση/έδρα, Τ.Κ., τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail και Α.Φ.Μ. ή Δ.Ο.Υ., για την έκδοση αντίστοιχου εκ του νόμου παραστατικού. Ο συνδρομητής, εάν επιθυμεί, μπορεί να ορίσει ειδικό χειριστή της υπηρεσίας, προς τον οποίο και μόνον θα επιτρέπεται η χρήση της. Ο συνδρομητής παρέχει την συγκατάθεσή του για την καταχώρηση και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Όσοι καταχωρούν προσωπικά δεδομένα, διατηρούν όλα τα δικαιώματα «του υποκειμένου των δεδομένων», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

11.     Οι ειδικώτερες απαντήσεις στα υποβαλλόμενα ερωτήματα συνιστούν επιστημονικές απόψεις του περιοδικού μας και σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως ή παραλείψεως. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του συνδρομητή να αξιολογήσει την απάντηση που του έχει δοθή και να ενεργήσει βασιζόμενος στην προσωπική ή επαγγελματική του βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης του ΔΕΛΤΙΟΥ.

12.     Το ΔΕΛΤΙΟΝ δύναται να καταγγείλει αζημίως την μεταξύ του συνδρομητή και αυτού έννομη σχέση και να διακόψει αμέσως την συνεργασία μ’ αυτόν και την παροχή τής προς αυτόν υπηρεσίας τηλεφωνικών απαντήσεων, στις κάτωθι περιπτώσεις:

α΄. Στην περίπτωση παραβιάσεως εκ μέρους του χρήστη οποιουδήποτε εκ των παρόντων όρων λειτουργίας της υπηρεσίας, που όλοι συμφωνούνται ως ουσιώδεις, καθώς και των συναφών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

β΄. Στην περίπτωση παραβιάσεως του νόμου εκ μέρους του χρήστη, ενδεικτικά δε των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αθέμιτου ανταγωνισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά.

Η καταγγελία επιφέρει τα έννομα αποτελέσματά της αμέσως, με την γνωστοποίηση αυτής και του λόγου για τον οποίο γίνεται, προς τον συνδρομητή, μέσω είτε ταχυδρομικής επιστολής, είτε ηλεκτρονικής επιστολής αποστελλομένης στην διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει ο συνδρομητής.

13.     Το τηλεφωνικό κέντρο, για την υποβολή των ερωτημάτων, λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από ώρα 8 πμ. έως ώρα  3 μμ. Η υποβολή των ερωτημάτων εργατικού δικαίου μπορεί να γίνη και με e-mail, οι δε απαντήσεις θα δίδονται τηλεφωνικώς. Ειδικώς, τα ερωτήματα ασφαλιστικού περιεχομένου υποβάλλονται γραπτώς στο email: asfalistika@den.gr και η απάντηση είναι γραπτή. Η Υπηρεσία δεν λειτουργεί τις Κυριακές και αργίες, τα Σάββατα και τον μήνα Αύγουστο εκάστου έτους.

14.     Το ΔΕΛΤΙΟΝ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή εμπεριστατωμένων ενημερώσεων-απαντήσεων στα υποβαλλόμενα ερωτήματα.

Στα ερωτήματα επί εργατικών θεμάτων θα δίδεται προφορική απάντηση είτε αυθημερόν είτε, το βραδύτερο, την επομένη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση ερωτήματος το οποίο χρήζει περαιτέρω μελέτης, η απάντηση θα παρέχεται εντός ευλόγου χρόνου που ενδεικτικά ορίζεται σε δύο εργάσιμες ημέρες από της υποβολής του ερωτήματος.

Όσον αφορά τα ερωτήματα ασφαλιστικού δικαίου, η γραπτή απάντηση θα παρέχεται εντός τριών εργασίμων ημερών από της υποβολής τους.

15.     Το ΔΕΛΤΙΟΝ δικαιούται να μεταβάλλει και τροποποιεί ελευθέρως κατά την κυριαρχική κρίση του την τιμολόγηση της υπηρεσίας τηλεφωνικών απαντήσεων. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσιεύσεως στα τεύχη του των διδομένων απαντήσεων (χωρίς βεβαίως τα στοιχεία των ερωτώντων).

16.     Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

► Για την εκτύπωση του Πλαισίου Λειτουργίας της Υπηρεσίας Τηλεφωνικών απαντήσεων εδώ