ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Διαδικτυακά Σεμινάρια Ιουλίου 2021

 

Με αφορμή τη δημοσίευση του Ν. 4808/2021, με τον οποίο επήλθε σειρά αλλαγών στην Εργατική Νομοθεσία, το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας (ΔΕΝ), συνεπές στην υπόσχεσή του να παρέχει έγκυρη ενημέρωση, διενήργησε 5ωρα Διαδικτυακά Σεμινάρια, στις 8, 13, 15, 21 και 22 Ιουλίου 2021, με στόχο την ενημέρωση και την επίλυση των προβληματισμών που γεννώνται από τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις. Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική.

Τα Σεμινάρια αφορούσαν τις μεταβολές στην Εργατική Νομοθεσία, ιδίως μετά τον νέο Νόμο 4808/2021 (Μέτρα και ρυθμίσεις για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία, καθώς και για την αποτροπή της άνισης μεταχείρισης και των απαγορευμένων διακρίσεων - Διευκολύνσεις για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και άδειες σχετικές με την προστασία της οικογένειας - Χρονικά όρια, Υπερεργασία, Υπερωρία, Αμοιβή Υπερβάσεων ωραρίου,  καταχώρισή τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, Διευθέτηση του Χρόνου Εργασίας, Απασχόληση σε Κυριακές και Αργίες, Νέες ρυθμίσεις για την Ετήσια Κανονική Άδεια και την Άδεια Άνευ Αποδοχών - Αλλαγές στο δίκαιο της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου και σχετική εξομοίωση υπαλλήλων εργατοτεχνιτών - Τηλεργασία και Εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών - Μεταβολές στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο (Συνδικαλιστικό Δίκαιο, Δίκαιο Απεργίας, Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, Διαιτησία κ.λπ.) - Λοιπές νέες ρυθμίσεις (ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, Επιθεώρηση Εργασίας ως Ανεξάρτητη Αρχή, Κύρωση της υπ’ αριθ. 187 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας για την Υγιεινή και την Ασφάλεια στην Εργασία).

Το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας ευχαριστεί θερμά τους συνδρομητές και φίλους του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας, που συμμετείχαν στα Σεμινάρια και με τις εύστοχες ερωτήσεις τους συνετέλεσαν στην ικανοποιητική πιστεύουμε, επίλυση διαφόρων ζητημάτων.