ΤΕΥΧΗ 2013

 • Στο τεύχος αυτό: Κλίμακες φορολογίας μισθωτών-συνταξιούχων - Εργαζόμενοι κ.λπ. συνταξιούχοι - Εγκύκλιοι για τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως - ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ.λπ. - Ωράριο, υπερωρία, υπερεργασία κ.ά. Την 4.1.2013 κατηγγέλθη η ΔΑ 5/11 Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών Απάσης Χώρας.
 • Στο τεύχος αυτό: Πως βρίσκουμε την ΣΣΕ που πρέπει να εφαρμοσθή - Ο Νόμος και η αναλυτική εγκύκλιος για την παρακράτηση φόρου - Αναλυτική εγκύκλιος για τις προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 • Στο τεύχος αυτό: ΑΠΔ και εισφορές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις (κατά 3 κατώτερες) - Ποιές ΣΣΕ-ΔΑ λήγουν την 14.2.2013 και τί προβλέπεται για το εφεξής διάστημα - Πώς εφαρμόζεται το μισθολόγιο του Δημοσίου στα ΝΠΙΔ του Δημοσίου και τις ΔΕΚΟ κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η Εγκύκλιος με τις ασφαλιστικές κλάσεις και τα τεκμαρτά ημερομίσθια αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές - Οι σπουδαιότερες διατάξεις (ΣΣΕ, κατώτατα όρια, αποζημιώσεις) των Ν.4046/12 και 4093/12 - Η ΥΑ 5072/6/2013 για τους όρους και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής στο ΣΕΠΕ και τον ΟΑΕΔ - Η Καθαρά Δευτέρα και η 25η Μαρτίου κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Νομοθετημένα κατώτατα όρια και ΕΓΣΣΕ - Καταγγελία συμβάσεως με προειδοποίηση και ΟΑΕΔ - Ασθένεια μισθωτού - Οι ΣΣΕ-ΔΑ που έχουν καταγγελθή από 14.2.2012 - Εγκύκλιοι ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η Εθνική Γενική ΣΣΕ του έτους 2010 ως αορίστου χρόνου ΣΣΕ (άνω του ενός έτους ισχύος) έληξε την 14.2.2013 και, με προσθήκη του τριμήνου υποχρεωτικής παρατάσεως, ισχύει μέχρι και 15.5.2013 (σχετική και η από 1.4.2013 Εγκύκλιος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ). Με τον Ν.4139/13 τροποποιείται το άρθρο 656 ΑΚ (υπερημερία εργοδότου) και προστίθεται διάταξη στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (υποχρέωση απασχολήσεως-ασφαλιστκά μέτρα).
 • Στο τεύχος αυτό: Η 1η Μαϊου - Οι θεσμικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ - Επίδομα πολυτέκνων - Τι ισχύει για τον στενό και ευρύ Δημόσιο Τομέα κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Ο νέος Νόμος - Μερική απασχόληση και ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ:(Εφαρμοστέα ΣΣΕ κ.λπ.) - Ενέργειες επί περιορισμού των εργασιών επιχ/σεως - Για την 1η Μαίου βλ. ΔΕΝ 2013 τεύχος 1622, σελ 458, τεύχος 1623 σελ. 509, 512. - Κατετέθη στο Υπ.Εργασίας η από 15.4.2013 ΣΣΕ Ηλεκτροτεχνιτών Καταστημάτων κ.λπ.
 • Στο τεύχος αυτό: Αποδοχές: Ηλεκτροτεχνιτών Καταστημάτων κ.λπ. - Συνταξιοδοτικές κ.λπ. ρυθμίσεις του Υπ. Οικονομικών - Καταγγελία συμβάσεως από υπάλληλο (και ΠΙΝΑΚΑΣ) κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η εορτή του Αγ.Πνεύματος - Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, το ΙΚΑ κ.λπ. Ρύθμιση κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η άδεια των μισθωτών, λεπτομερείς ΠΙΝΑΚΕΣ κ.λπ. - Πενθήμερο-εξαήμερο κ.ά. - Για την ΕΡΤ εξεδόθη η ΠΝΠ 10.6.2013 (ΦΕΚ 139Α και 1414Β της 11.6.2013).
 • Στο τεύχος αυτό: Ρυθμίσεις οφειλών,δανείων κ.λπ. - Συμψηφισμός (καταλογισμός) επιδομάτων κ.λπ. στις ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές - Τι οφείλεται για απασχόληση κατά την Κυριακή - Τα νομοθετήματα για την κατάργηση της ΕΡΤ - Τροποποιήσεις Κ.Ο.Κ. κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Η εορτή της 15ης Αυγούστου - Τι σημαίνει «Υπερεργασία» - Τα Ταμεία που έχουν υπαχθή στο ΕΤΕΑ κ.λπ. - Βράβευση Δημοσίων Υπαλλήλων κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό:1. Το επίδομα γάμου - Για τον νέο Ν.4172/13 κ.ά. - 2.Για την εορτή της 15ης Αυγούστου βλ. στο τεύχος μας 1629 (16ης Ιουλίου 2013). - Για τις άδειες (και ΠΙΝΑΚΕΣ) βλ. στο τεύχος μας 1627(16ης Ιουνίου) σ.784 επ. - Τα γενικά κατώτατα όρια βλ. στο τεύχος μας 1620 (1ης Μαρτίου 2013) σ.292 (τα νομοθετημένα) και σ.293(της ΕΓΣΣΕ). Στο ίδιο τεύχος μας σ.294,295,296 βλ.τους ΠΙΝΑΚΕΣ αποζημιώσεως. Στο ίδιο επίσης τεύχος (σ.304) βλ.τον ΠΙΝΑΚΑ ποσοστών ασφαλίσεως ΙΚΑ κ.λπ. - 3.Με την Εγκ. 37/20.6.13 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρέχονται οδηγίες για την ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών (Ν.4152,4158, αποφ.Β/7/15878/13, ΔΕΝ 2013 σ.673,825,857).
 • Στο τεύχος αυτό: Κατώτατος μισθός και σύστημα διοικητικού καθορισμού - Λειτουργία καταστημάτων κατά την Κυριακή - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - Η Νέα ΕΡΤ - Ανώτατο όριο υπερωριών Β εξαμήνου - Αποδοχές Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων, Μετάλλου, Τουριστικών Λεωφορείων - Πενθήμερο. - ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο ΦΕΚ 2062/Β/23.8.2013 δημοσιεύεται η ΥΑ 27397/13 «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας».
 • Στο τεύχος αυτό: Η απόφαση για την άμεση επιβολή διοικητικών κυρώσεων - Ηλεκτρονική υποβολή στο ΣΕΠΕ: Νέα απόφαση και Εγκύκλιοι - Οφειλές προς Φορείς Κοιν.Ασφαλίσεως - Εκπαιδευτικοί - Η παρένθετη μητέρα κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Γενικά κατώτατα όρια μισθών-ημερομισθίων δεσμευτικά για όλους τους υπαλλήλους-εργατοτεχνίτες της χώρας είναι μόνον τα νομοθετημένα κατώτατα όρια του Ν.4093/12 (βλ. ΔΕΝ 2012 σελ. 1393 και ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΝ 2013 τεύχος 1631 σ.1414) - Επίδομα γάμου οφείλεται μόνον στους απασχολουμένους σε εργοδότες-μέλη των Οργανώσεων που έχουν συμβληθή στην Εθνική Γενική ΣΣΕ της 14.5.2013 (ΔΕΝ 2013 σελ. 647 και σελ.1002-βλ. και ΠΙΝΑΚΑ κατωτέρω σελ.1264 και σελ.1261. - Η Εθνική Γενική δεσμεύει όλους τους μισθωτούς και εργοδότες της Χώρας ως προς τους μη μισθολογικούς (θεσμικούς) όρους της (βλ. ΔΕΝ 2013, τεύχος 1623 σελ. 502) - Κατετέθησαν στο Υπ.Εργασίας οι ΣΣΕ Αισθητικών (ΣΣΕ 25.9.2013) και Κέντρων Ξένων Γλωσσων Ν. Αττικής (ΣΣΕ 9.9.2013). - Στο ΦΕΚ 208/Α/27.9.2013 δημοσιεύεται ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (Ν.4194/2013).
 • Στο τεύχος αυτό: Ο νέος ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - Για την ΣΣΕ Εμπορικών Επιχειρήσεων - Λογιστές και βοηθοί - Αποφάσεις καθορισμού αποδοχών: Αισθητικών (ΣΣΕ 25.9.2013) και ΠΙΝΑΚΑΣ, Κέντρων Ξένων Γλωσσών (ΣΣΕ 9.9.2013).
 • Στο τεύχος αυτό: Η 28η Οκτωβρίου - Τα σπουδαιότερα νομοθετήματα των ετών 2010-2013 - Υπολογισμός αποδοχών επί ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ - Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - Πίνακες ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ κ.ά. Για το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης εξεδόθη η ΥΑ ΔΕ335037619 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 2656 Β της 18.10.2013)
 • Στο τεύχος αυτό: Το Δώρο Χριστουγέννων - ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: Οι εορτές Χριστουγέννων-Ν. Έτους - Ωράριο λειτουργίας Καταστημάτων κ.ά.
 • Στο τεύχος αυτό: ΠΙΝΑΚΕΣ των ΣΣΕ-ΔΑ (που ισχύουν, έχουν καταγγελθή κ.λπ.) - ΑΔΕΙΑ - Απασχόληση κατά Κυριακή - Τι σημαίνει υπερωρία και τι υπερεργασία κ. ά.