«Παράταση Χρόνου Ισχύος της ΕΓΣΣΕ 2014»

«Παράταση Χρόνου Ισχύος της ΕΓΣΣΕ 2014»

ΕΓΣΣΕ (29.9.2015) «Παράταση Χρόνου Ισχύος της ΕΓΣΣΕ 2014»

(Π. Κ. Υπουργ. Εργασ., Κοινων. Ασφαλ. και Κοιν.  Αλληλ. 7/29.9.2015)

 

 

 

Στην Αθήνα, σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2015, μεταξύ αφενός των εργοδοτικών οργανώσεων Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε., που συμβάλλονται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και αφετέρου της Γ.Σ.Ε.Ε., όλων νομίμως εκπροσωπούμενων αντίστοιχα από τους υπογράφοντες, συμφωνούνται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1°

Κατ' εφαρμογή τής διάταξης του εδαφίου β΄ του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 (Π.Κ. 3/26-3-2014) παρατείνεται, με τους ίδιους, στο σύνολο τους, όρους, η ισχύς της ΕΓΣΣΕ 2014 από τη λήξη της συμβατικής ισχύος της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

ΑΡΘΡΟ 2°

Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. με οποιονδήποτε τρόπο αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2011-2012, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.