«Εγκύκλιοι ΕΦΚΑ 17 και 18 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν. 4387/16»

«Εγκύκλιοι ΕΦΚΑ 17 και 18 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Ν. 4387/16»

 

 

 

 

 

  • «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.»

Εγκ. ΕΦΚΑ 17/28.3.2017

Το κείμενο της Εγκυκλίου εδώ

 

  • «Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα».

Εγκ. ΕΦΚΑ 18/28.3.2017

Το κείμενο της Εγκυκλίου εδώ