«Προϋποθέσεις κηρύξεως ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής (κλαδική ΣΣΕ)»

«Προϋποθέσεις κηρύξεως ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής (κλαδική ΣΣΕ)»

Εγκ. οικ. 32921/2175/13.6.2018 Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ.2 του ν.1876/1990»

 

 

 

 

Ι. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/1990, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.), είναι δυνατή η επέκταση και η κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής για το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία δεσμεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν τουλάχιστον το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

ΙΙ.Για τη διακρίβωση της κάλυψης ή μη του 51% του συνόλου των εργαζομένων του κλάδου, σύμφωνα με την προηγούμενη διάταξη, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Στην κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, που κατατίθεται στο Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων και Συλλογικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.1876/1990, γνωστοποιείται ο ΣΤΑΚΟΔ που αντιστοιχεί στον κλάδο που αφορά η συλλογική σύμβαση.

Η κατάθεση της συλλογικής σύμβασης εργασίας γνωστοποιείται αμελλητί από το Τμήμα Συλλογικών Συμβάσεων και Συλλογικής Οργάνωσης στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να υποβάλει αίτημα στο Α.Σ.Ε. να κληθεί η εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση που υπέγραψε την συλλογική σύμβαση εργασίας να καταθέσει το μητρώο των μελών της που δεσμεύονται από την συλλογική σύμβαση.

Με τη λήψη του σχετικού αιτήματος, το Α.Σ.Ε. καλεί την εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση που υπέγραψε την συλλογική σύμβαση εργασίας να καταθέσει στο Τμήμα Ειδικών Επιθεωρητών του ΣΕΠΕ το μητρώο των μελών της που δεσμεύονται από την συλλογική σύμβαση.

Με την κατάθεση του μητρώου μελών, Ειδικός Επιθεωρητής του ΣΕΠΕ, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου «ΕΡΓΑΝΗ», διαπιστώνει αφενός το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται από εργοδότες που δεσμεύονται από την υπογραφείσα συλλογική σύμβαση και αφετέρου το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου. Από τα κατά τα ανωτέρω εξαγόμενα στοιχεία διαπιστώνεται αν η συλλογική σύμβαση καλύπτει το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

Τα στοιχεία που εξάγονται γνωστοποιούνται αμελλητί στο Α.Σ.Ε., προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ. 2 του ν.1876/1990 και συνακόλουθα για τη δυνατότητα ή μη επέκτασης και κήρυξης ως γενικώς υποχρεωτικής της υπογραφείσας και κατατεθείσας συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Σε περίπτωση μη υποβολής από την εργοδοτική οργάνωση του μητρώου μελών της και της συνακόλουθης αδυναμίας τήρησης της προβλεπόμενης διαδικασίας, η επέκταση της συλλογικής σύμβασης δεν είναι δυνατή.

Σημείωση ΔΕΝ:

• Η ανωτέρω Εγκύκλιος αναφέρεται στην προβλεπομένη στο άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 1876/90 έκδοση αποφάσεως περί κηρύξεως συλλογικής συμβάσεως (ή διαιτητικής αποφάσεως) γενικώς υποχρεωτικής από τον Υπουργό Εργασίας και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την κήρυξη αυτής ως υποχρεωτικής. Αναφέρεται ειδικά στην Κλαδική ΣΣΕ.

• Περιγράφεται η διαδικασία διακριβώσεως αν η ΣΣΕ καλύπτη το 51% του συνόλου των εργαζομένων του κλάδου, που αποτελεί προϋπόθεση για την κήρυξη υποχρεωτικής.

• Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 37 του Ν. 4024/11 (ΔΕΝ 2011 σελ. 1393) είχε ανασταλή η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 1876/90 περί κηρύξεως των ΣΣΕ υποχρεωτικών «όσο διαρκεί το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής». Η ανωτέρω έκφραση αντικατεστάθη με την φράση «έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής», με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4472/17 (ΔΕΝ 2017, τεύχος 1713 σελ. 643), αλλά και με το άρθρο πέμπτο παρ. 2 του Ν. 4475/2017 (ΔΕΝ 2017, τεύχος 1715 σελ. 853 - η ίδια διάταξη).

• Στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4472/17 αναφέρεται ότι το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής (Οικονομικής) Προσαρμογής ολοκληρώνεται την 20.8.2018.

• Όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Ν. 1876/90, στην επέκταση και κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής ΣΣΕ μπορεί να προβή ο Υπουργός Εργασίας (παρ. 2), την επέκταση όμως μπορεί να ζητήση και αρμόδια συνδικαλιστική Οργάνωση των εργαζομένων ή των εργοδοτών με αίτησή της στο Υπ. Εργασίας (παρ. 3).

• Τον Ν. 1876/90 κωδικοποιημένο, βλέπετε στο ΔΕΝ 2012, τεύχος 1615 σελ. Π144 επ. (Κίτρινες σελίδες).

• Σημειώνουμε ότι ΣΤΑΚΟΔ σημαίνει «Στατιστική Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων» (ΕΛΣΤΑΤ και NACE REV2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης).