ΣΣΕ 12.12.2013 Προσωπικού Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων

ΣΣΕ 12.12.2013 Προσωπικού Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (12.12.2013) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων»

(Πράξη Καταθέσεως Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλ. 13/13.12.2013)

 

 

Στην Αθήνα σήμερα  την 12 Δεκεμβρίου 2013 οι συμβαλλόμενοι:

1) Ιωάννης Άνδραλης και Μιχαήλ Χριστοφάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της «Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος»

2) Απόστολος Τσούτσας και Κωνσταντίνος Χάλας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του «Πανελλήνιου Συνδέσμου Υπαλλήλων Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων»,

Όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την κατάρτιση και υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας (άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 1876/90), οι μεν πρώτοι με την από 3/12/2013 απόφαση του Δ.Σ., οι δε δεύτεροι με την από 10/12/2013 απόφαση του Δ.Σ.συμφωνούν τους ακόλουθους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Αμίσθων Υποθηκοφυλακείων της Χώρας ως εξής :

Άρθρο 1ο

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ. Ε. υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία καθώς και στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία στα οποία λειτουργούν και Κτηματολογικά Γραφεία, όλης της χώρας.

Άρθρο 2ο

Βασικοί μισθοί

1.Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στην παρούσα μισθωτών καθορίζονται ως εξής:

Α) Ως τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους θα καταβάλλονται οι αποδοχές που κάθε φορά προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για υπαλλήλους της ηλικίας αυτής .

Β) Μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας :

Έτη Υπηρεσίας Αποδοχές
0-2 966,42
2-4 989,32
4-5 1.023,63
5-6 1.023,63
6-8 1.052,23
8-10 1.057,97
10-12 1.069,40
12-14 1.080,85
14-15 1.092,26
15-16 1.092,26
16-18 1.103,76
18-20 1.115,16
21 1.126,60
22 1.138,05
23 1.149,46
24 1.160,19
25 1.172,35
26 1.205,83
27 1.217,29
28 1.229,13
29 1.240,16
30 1.245,87
31 1.283,53
32 1.321,21
33 1.358,90
34 1.396,58
35 1.434,28
36 1.471,96
37 1.509,64
38 1.547,32
39 1.585,00
40 1.622,68

2. Για τον καθορισμό των βασικών μισθών λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε ισότιμα και συναφή καθήκοντα σε οποιονδήποτε εργοδότη.

3. Η προϋπηρεσία συνταξιούχου η οποία προσμετρήθηκε για τη χορήγηση σύνταξης δεν λαμβάνεται υπόψη.

4. Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση που καταθέτει ο υπάλληλος στον εργοδότη αμέσως μετά την πρόσληψη. Τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την απόδειξη της προϋπηρεσίας υποβάλλονται μέσα σε τρεις μήνες. Αν από τα πιστοποιητικά προκύπτει προϋπηρεσία μεγαλύτερη από όση αναφέρεται στη δήλωση ή αν υποβληθούν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας χωρίς να έχει υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση κατά την πρόσληψη, η προϋπηρεσία συνυπολογίζεται κατά τον καθορισμό του μισθού από την ημέρα της κατάθεσης των πιστοποιητικών.

5. Κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας τα πιστοποιητικά επιστρέφονται στον υπάλληλο.

Αρθρο 3o

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς χορηγούνται τα εξής επιδόματα, τα οποία υπολογίζονται επί του βασικού μισθού, εκτός από το επίδομα αυξημένης ευθύνης που υπολογίζεται στο σύνολο των αποδοχών :

1.Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας.

Οι βασικοί μισθοί όπως διαμορφώνονται με βάση τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας προσαυξάνονται με επίδομα πολυετούς υπηρεσίας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη σε ποσοστό 10% για κάθε πενταετία και μέχρι πέντε (5) πενταετίες.

Κατά τον υπολογισμό του επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία των υπαλλήλων και σε άλλο άμισθο υποθηκοφυλακείο. Στην περίπτωση που ο μισθωτός έχει πολλαπλή απασχόληση  κατά τα ίδια χρονικά διαστήματα , ο χρόνος των πολλαπλών απασχολήσεων λαμβάνεται υπόψη μόνο μία φορά ως χρόνος προϋπηρεσίας.

2. Επίδομα λαθών.

Στους υπαλλήλους που έχουν την ευθύνη για την είσπραξη των δικαιωμάτων από τους τίτλους που καταχωρίζονται και για όσο χρόνο έχουν την ευθύνη αυτή καταβάλλεται επίδομα λαθών 12%.

Το ταμειακό επίδομα λαθών 12% χορηγείται κατά την κρίση του Υποθηκοφύλακα σε τέσσερις (4) υπαλλήλους και δύναται να χορηγηθεί σε δύο (2) ακόμη υπαλλήλους κατά την κρίση του Υποθηκοφύλακα και εφόσον στο Υποθηκοφυλακείο στο οποίο προΐσταται λειτουργεί Κτηματολόγιο.

3. Επίδομα γάμου.

Στους έγγαμους μισθωτούς χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% . Το επίδομα γάμου καταβάλλεται και στους άγαμους γονείς, καθώς και σε εκείνους που βρίσκονται σε κατάσταση χηρείας ή είναι διαζευγμένοι.

4. Επίδομα τέκνων.

Χορηγείται επίδομα τέκνων, σε ποσοστό 5% για κάθε ανήλικο παιδί και θα το λαμβάνει ο γονέας μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του . Η χορήγηση του επιδόματος αυτού παρατείνεται για παιδιά που δεν εργάζονται και φοιτούν σε ανώτατη, ανώτερη ή ισότιμη και αναγνωρισμένη με αυτές σχολή της ημεδαπής για όσο χρόνο διαρκούν oι σπουδές και σε καταληκτικό χρόνο σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Για το σκοπό αυτό ο επιδοτούμενος με το παρόν επίδομα υπάλληλος υποχρεούται να προσκομίζει τον πρώτο μήνα κάθε ημερολογιακού έτους επίσημη βεβαίωση σπουδών από τη σχολή και υπεύθυνη δήλωση ότι το παιδί δεν εργάζεται.

5. Επιστημονικό Επίδομα.

1. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε πανεπιστημιακής ή άλλης ισότιμης σχολής της Ελλάδος ή του εξωτερικού χορηγείται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 25%. Στους κατόχους Πανεπιστημιακού μεταπτυχιακού διπλώματος, το ανωτέρω επιστημονικό επίδομα προσαυξάνεται κατά 39,00 ευρώ.

2. Στους πτυχιούχους ανωτέρων σχολών , χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 20%.

6. Επίδομα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Καθορίζεται επίδομα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε ποσοστό 15%, το οποίο δύναται να χορηγηθεί, κατά την κρίση του Υποθηκοφύλακα, ακόμα και σε όλους τους υπαλλήλους του υποθηκοφυλακείου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτοί γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του υποθηκοφυλακείου.

7. Επίδομα αυξημένης ευθύνης.

Χορηγείται σε όλους τους υπαλλήλους επίδομα αυξημένης ευθύνης , το οποίο καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των αποδοχών , λόγω των ειδικών συνθηκών και της απαιτούμενης κατά την εκτέλεση της εργασίας ιδιαίτερης προσοχής και επιμέλειας του προσωπικού του υποθηκοφυλακείου.

8. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ποσοστών των επιδομάτων στρογγυλοποιούνται στην επόμενη μονάδα.

Άρθρο 4ο

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, να διακόπτουν την εργασία τους για μία ώρα ή να προσέρχονται στην εργασία τους μια ώρα αργότερα ή να αποχωρούν μία ώρα νωρίτερα .

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για την άδεια θηλασμού και μητρότητας, (άρθρο 7 της από 23.5.2000 ΕΓΣΣΕ, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2874/2000, κλπ.).

3. Στους μισθωτούς που παντρεύονται παρέχεται άδεια πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές. Η άδεια αυτή είναι άσχετη με την κανονική άδεια αναψυχής του ΑΝ 539/45 και δεν συμφηφίζεται με αυτή.

Άρθρο 5ο

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 2 Δεκεμβρίου 2013 και λήγει την 1η Δεκεμβρίου 2014.

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία αντίτυπα από τα οποία ένα θα λάβει το κάθε συμβαλλόμενο μέρος το δε τρίτο θα κατατεθεί όπως ορίζει ο νόμος στο αρμόδιο Υπουργείο.

Οι συμβαλλόμενοι υπογράφουν την παρούσα ως έπεται και εξουσιοδοτούν για την κατά νόμο κατάθεση τον Απόστολο Τσούτσα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ