«Η Δημοσίευση του Νέου Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

«Η Δημοσίευση του Νέου Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»

 

 

 

 

 

 

Στο ΦΕΚ 73, τεύχος Α΄, της 17.5.2019 δημοσιεύεται ο νέος Νόμος 4611/2019 με τίτλο «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, την Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α΄ Βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ των άλλων διατάξεων, στο άρθρο 129 (περιλαμβάνεται στο ΜΕΡΟΣ Γ΄-Ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ) ορίζεται ότι με το εργόσημο αμείβονται και «οι περιστασιακά απασχολούμενοι στην μουσική κάλυψη ιδιωτικών εκδηλώσεων και συνεστιάσεων, που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα και δεν απασχολούνται ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλη εταιρείας».

Βλ. και Σημείωμα της Επιστημονικής Ομάδος του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας σχετικό με τα περιεχόμενα του Νέου Νόμου εδώ.