«Αποτίμηση των χορηγουμένων από τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2014.»

«Αποτίμηση των χορηγουμένων από τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2014.»

Απόφ. 201 ΔΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ «Αποτίμηση των χορηγουμένων από τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2014.»

(ΦΕΚ 3374, τεύχος Β΄ της 31.12.2013)

 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Συνεδρίαση 40/11-12-2013)

Αφού έλαβε υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 12 του A.N. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α'/21-6-1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα,

β) Του άρθρου 25 παρ.4 του A.N. 1846/51 (ΦΕΚ 179/τ.Α'/21 -6-1951 ), γ) Του άρθρου 19 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. δ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22-2-37) (ΦΕΚ 34/τ.Β'/1937).

2) Την με αριθμ. Α42/16/6-12-2013 εισήγηση της Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων με θέμα: «Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2014».

3) Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Την έγκριση για τις ασφαλιστικές περιοχές όλων των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της προτεινόμενης από την Υπηρεσία αποτίμησης της αξίας των χορηγουμένων παροχών σε είδος για το έτος 2014, ως κάτωθι:

α) Για ένα γεύμα 4,80 ΕΥΡΩ

β) Για πλήρη τροφή 9,60 ΕΥΡΩ

γ) Για κατοικία (μην.) 75,40 ΕΥΡΩ

δ) Για πλήρη τροφή και κατοικία (μην.) 301,50 ΕΥΡΩ

Β) Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μη απαιτούμενης προηγούμενης επικύρωσης Πρακτικών και εφαρμόζεται από 1.1.2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ