Αιτιολογική Έκθεση Τροπολογίας επί του σχεδίου Ν. 4225/13

Αιτιολογική Έκθεση Τροπολογίας επί του σχεδίου Ν. 4225/13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»

 

 

(...) 2. Με την παρούσα ρύθμιση εισάγεται η τήρηση Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών, στο οποίο θα καταχωρείται από τον εργοδότη κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των απασχολουμένων, καθώς και η πραγματοποίηση υπερωριακής εργασίας τους. Σύμφωνα με το υπάρχον, μέχρι τώρα νομοθετικό καθεστώς, κάθε αλλαγή στο ωράριο ή στην οργάνωση του χρόνου εργασίας συνεπαγόταν υποχρέωση του εργοδότη να καταθέτει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνον ως προς τις μεταβολές που λάμβαναν χώρα. Οι μεταβολές αυτές μπορούσαν να περιλαμβάνουν, ενδεικτικώς έκτακτη αλλαγή της ημέρας χορήγησης της αναπληρωματικής ανάπαυσης του εργαζομένου, εντός της εβδομάδας, ή τροποποίηση του ημερησίου ωραρίου του εργαζομένου λόγω ασθενείας συναδέλφου του στην επιχείρηση. Η Κοινοποίηση των μεταβολών αυτών έπρεπε να γίνει εντός 48 ωρών το αργότερο από την ημέρα πραγματοποίησης της αλλαγής. Η συγκεκριμένη διαδικασία αναιρούσε την δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου και δεν επέτρεπε την επιβολή κυρώσεων εκ μέρους των Επιθεωρητών Εργασίας, με συνέπεια να ευνοείται η εξάπλωση φαινομένων αδήλωτης εργασίας, τα οποία δύσκολα εντοπίζονταν.

Με την εν λόγω ρύθμιση επιτυγχάνεται αφενός μεν η μείωση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων, καθώς απλοποιείται ο τρόπος γνωστοποίησης των τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, αφετέρου δε ενισχύονται και θωρακίζονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί στο έργο τους για την καταπολέμηση της παράνομης και αδήλωτης εργασίας.

Επιπλέον στο εν λόγω βιβλίου ενσωματώνεται η ήδη ισχύουσα υποχρέωση που έχει ο εργοδότης για την καταχώρηση των νομίμων υπερωριών στο ειδικό βιβλίο υπερωριών.

Αθήνα 5.12.2013

* Σημείωση ΔΕΝ: Πρόκειται για το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 4225/14 (βλ. ΔΕΝ 2014, τεύχος 1639 σελ. 52). Από την Αιτιολογική Έκθεση (καί όχι από το κείμενο του Νόμου) προκύπτει ότι το Ειδικό Βιβλίο αντικαθιστά την υποβολή συμπληρωματικών ΠΙΝΑΚΩΝ (του Ν. 4093/12).