«Ανώτατο όριο υπερωριών Α΄ εξαμήνου 2014»

«Ανώτατο όριο υπερωριών Α΄ εξαμήνου 2014»

Αποφ. 446/8/2014 «Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α' ημερολογιακό εξάμηνο 2014».

(ΦΕΚ 66, τεύχος Α΄ της 17.1.2014)

 

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α' 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Π.Δ. 368/1989 (Φ.Ε.Κ. Α' 163) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 436/1991 (Φ.Ε.Κ. Α' 159).

3. Το Π.Δ. 95/1993 (Φ.Ε.Κ. Α' 40) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας».

4. Το Π.Δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. Α' 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας - Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας».

5. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ/τος της 08-04-1932 (Φ.Ε.Κ. Α' 114), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 1037/1971 (Φ.Ε.Κ. Α' 235) «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27-06-1932 (Φ.Ε.Κ. Α' 212), «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας διατάξεων».

8. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος της 14-08-50 (Φ.Ε.Κ. Α' 202), «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».

9. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 515/1970 (Φ.Ε.Κ. Α' 95), «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από το Ν.Δ. 264/1973 (Φ.Ε.Κ. Α' 342).

10. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α' 222), «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».

11. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του Ν. 4144/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 88), «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 (Φ.Ε.Κ. Α' 191), «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

13. Την αριθ. 22365/97/5-7-2013 (ΦΕΚ 1667 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου».

14. Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Φ.Ε.Κ. Α' 154), «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 (φ.Ε.Κ. Α' 115) για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων και άλλες διατάξεις.

15. Την από 05/12/2013 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Α' ημερολογιακό εξάμηνο 2014, τις τριάντα (30) ώρες.

2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων των παραγρ. 1 και 2 αντίστοιχα εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της υπερωριακής εργασίας, πριν την έναρξη πραγματοποίησής της, στο ειδικό βιβλίο υπερωριών.

3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4-7-1932 καθώς και επί των επιχειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων χωρίς αναφορά στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4-7-1932.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2014