Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (A.Π.Δ.)

Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (A.Π.Δ.)

ΓΕ Ε40/11/16-1-2014 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

«Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (A.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων»

 

 

ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ.14/2013 Εγκύκλιος μας.

Προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων να εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους για την υποβολή της Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 12/2013, κατά την οποία εντάσσονται οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Ε.Τ.ΕΑ., Τ.ΑΠ.Ι.Τ. και Τ.Α. Υ. Τ.Ε .Κ. Ω. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4225/2014 και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφασίζει την παράταση προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 12/2013 μέχρι 28/2/2014.

Η καταβολή   των  τρεχουσών  ασφαλιστικών  εισφορών  πρέπει  να πραγματοποιηθεί εντός των κατά νόμο οριζομένων προθεσμιών.