«Διόρθωση σφάλματος στην Απόφαση 13031/Δ1.4551/2020 Υπ. Εργασίας-Έντυπα Εργοδοτών στο ΕΡΓΑΝΗ» (Upd)

«Διόρθωση σφάλματος στην Απόφαση 13031/Δ1.4551/2020 Υπ. Εργασίας-Έντυπα Εργοδοτών στο ΕΡΓΑΝΗ» (Upd)

Στην 13031/Δ1.4551/23-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 994/23-03-2020 (τ. Β')γίνονται οι εξής διορθώσεις:

(ΦΕΚ 1038, τεύχος Β΄ της 26.3.2020)

 

 

 

 

 

Στη σελίδα 10398, στη Β΄ στήλη, στον 1ο και 2ο στίχο εκ των άνω, από το εσφαλμένο:

«i) την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας», στο ορθό:

«i) ότι πλήττονται σημαντικά».

(Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Σημ: Η Διόρθωση αφορά το Άρθρο 1ο παρ. ιβ. περ. i.

Στο νέο ΦΕΚ περιλαμβάνεται η αναμενόμενη διόρθωση της ΥΑ του Υπουργείου Εργασίας, η οποία αφορά την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να υποβάλουν οι εντασσόμενες στους πληττόμενους κλάδους επιχειρήσεις, προκειμένου να κάνουν χρήση της δυνατότητας αναστολής των συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους.

Ειδικότερα, στην διόρθωση επισημαίνεται πως, στην συγκεκριμένη δήλωση, δεν  πρέπει να περιλαμβάνεται το ότι έχει ανασταλεί η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα (όπως ανέφερε εσφαλμένα η ΥΑ), αλλά ότι η επιχείρηση πλήττεται σημαντικά.

 

Η Απόφαση 13031/Δ1.4551/23-3-2020 εδώ