«Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 - μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών»

«Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 - μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών»

Εγκ. οικ.14676/253/7.4.2020 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων « Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β'1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων -εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα στήριξης»

 

 

 

 

 

 

Προς ενημέρωσή σας επισυνάπτεται :

Νέα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του Υπουργείου Εργασίας, στο κείμενο της οποίας γίνεται αναφορά :

  • Στην δυνατότητα και την προθεσμία υποβολής υπευθύνων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας που αφορούν προσωπικό υποκαταστημάτων με ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας η οποία έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και στην δυνατότητα μεταβολής αρχικής δήλωσης.
  • Στην δυνατότητα και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την διόρθωση, συμπλήρωση ή/και ανάκληση υπευθύνων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας που έχουν υποβληθεί από εργοδότες και εργαζομένους.
  • Στην δυνατότητα και την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας, σε περίπτωση εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλομένων και ανελαστικών αναγκών.
  • Στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διαδικασιών : υποβολής υπευθύνων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας από εργοδότες και εργαζομένους, υποβολής υπευθύνων δηλώσεων για την διόρθωση, συμπλήρωση και ανάκληση δηλώσεων αναστολής που έχουν ήδη υποβληθεί και καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
  • Στην παράταση των προθεσμιών υποβολής των Εντύπων που αφορούν την Δήλωση της εξ αποστάσεως εργασίας (Έντυπο 4.1), τον Πίνακα Προσωπικού Ασφαλούς Λειτουργίας Επιχείρησης (Έντυπο 4.3) και τον Πίνακα  Προσωπικού Μεταφοράς Προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου (Έντυπο 4.4).
  • Στον χρόνο καταβολής των αποδοχών που αντιστοιχούν στο 1/3 των ημερών αδείας ειδικού σκοπού που ελήφθησαν και θα ληφθούν από τους εργαζόμενους εντός του Μαρτίου και του Απριλίου 2020.  

* * *

► Το κείμενο της Εγκυκλίου όπως δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια εδώ