«Τα σπουδαιότερα εργατικά θέματα για τον Κορωνοϊό και πού προβλέπονται»

«Τα σπουδαιότερα εργατικά θέματα για τον Κορωνοϊό και πού προβλέπονται»

«Τα σπουδαιότερα εργατικά θέματα για τον Κορωνοϊό και πού προβλέπονται»

(Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας)

 

 

 

 

[ΠΝΠ 11.3.2020, 14.3.2020 (ΔΕΝ 2020, τεύχος 1760 σελ. 387 και σελ. 439), ΠΝΠ 20.3.2020 και 30.3.2020, ΥΑ 12338/20-ΔΕΝ 2020 σελ. 426, Εγκ. 12339/20 σελ. 435, ΚΥΑ 12998/20, Εγκ. 13738/31.3.2020, ΥΑ 12997, 13031/20 και 13272/2020, 13564/2020]

● Αναστολή της υποχρεώσεως του Εργοδότη να υποβάλλη τα Έντυπα ΕΡΓΑΝΗ Ε4, Ε8 και Ε12-e οικοδομώ από 11.3 έως 10.4.2020 και καθιέρωση υποχρεώσεως συγκεντρωτικής υποβολής (άρθρο 4 παρ. 1 της ΠΝΠ 11.3.2020-ΔΕΝ 2020, τεύχος 1760 σελ. 387). Τα νέα Έντυπα περιελήφθησαν στην ΥΑ 12338/2020-ΔΕΝ 2020, τεύχος 1760 σελ. 426. Παράταση στις προθεσμίες, μέχρι 30.4.2020, δίνεται με την αποφ. 14556/2020 (ΦΕΚ 1208, τεύχος Β΄ της 7.4.2020).

● Δυνατότης μονομερούς καθιερώσεως (επιβολής) συστήματος εξ αποστάσεως εργασίας (τηλεργασίας-άρθρο 4 παρ. 2 της ΠΝΠ 11.3.2020).

Σχετικό Έντυπο για την ΕΡΓΑΝΗ περιελήφθη στην Απόφαση 13564/2020 (ΦΕΚ 1161/Β/3.4.2020).

● Καθιέρωση αδείας ειδικού σκοπού για τους γονείς με παιδιά εγγεγραμμένα σε Σχολικές κ.λπ. Μονάδες που έχουν κλείσει με διαταγή Δημοσίας Αρχής (άρθρο 4 παρ. 3 για τον ιδιωτικό τομέα και άρθρο 5 για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, της ΠΝΠ 11.3.2020). Ειδικώς για τους Δημοσίους Υπαλλήλους, η άδεια ειδικού σκοπού έχει επεκταθή και στην περίπτωση τέκνων μέχρι 4 ετών που δεν έχουν εγγραφή σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

Στην ΥΑ 12338/2020 επισυνάπτονται δύο ΕΝΤΥΠΑ για την γνωστοποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ από 10.4 έως 15.4.2020 των αδειών ειδικού σκοπού (ΔΕΝ 2020, τεύχος 1760 σελ. 426).

Σχετική η Εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας 12339/20 (ΔΕΝ 2020, τεύχος 1760 σελ. 435). Παράταση στις ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, μέχρι 24.4.2020, δίνεται με την Απόφαση 14556/2020 (ΦΕΚ 1208, τεύχος Β΄ της 7.4.2020).

Μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων (άρθρο 13 της ΠΝΠ 14.3.2020-ΔΕΝ 2020, τεύχος 1760 σελ. 439) για τις επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευθή. Επίσης άρθρο 11 της ΠΝΠ 20.3.2020, που κάνει και την διάκριση μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες «κλείνουν» με εντολή Δημοσίας Αρχής και πληττομένων επιχειρήσεων με ΚΑΔ (άρθρο 11ο παρ. 1 περ. 2) και περιγράφει και την διαδικασία.

Με την ΚΥΑ 12998/2020 (ΦΕΚ 1078/Β/28.3.2020) καθορίζεται τι ισχύει αφ’ ενός για τις επιχειρήσεις των οποίων ανεστάλη η λειτουργία κατόπιν διαταγής της Δημοσίας Αρχής και αφ’ ετέρου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις με ΚΑΔ.

Καθορίζεται το διάστημα στο οποίο αντιστοιχεί (45 ημέρες) και το ποσόν της οικονομικής ενισχύσεως (800 €), η ασφαλιστική κάλυψη, η διαδικασία με την υποβολή Υπευθύνων Δηλώσεων των εργοδοτών και τον εργαζομένων, οι προθεσμίες, απαγόρευση καταγγελίας κ.λπ. καθώς και η υποχρέωση διατηρήσεως όσων ετέθησαν σε αναστολή, επί 45 ημέρες μετά από την αναστολή, για τις πληττόμενες επιχειρήσεις.

Τα Έντυπα της ΕΡΓΑΝΗ επισυνάπτονται στις ΥΑ 12997/2020 (εργαζομένου) και 13031/2020 (εργοδότου)-ΦΕΚ 993 και 994/Β/23.3.2020. Το Έντυπο του Εργοδότη αντικατεστάθη με άλλο το οποίο επισυνάπτεται στη ΥΑ 13272/2020 (ΦΕΚ 1131/Β/2.4.2020).

Σχετική η Εγκύκλιος 13738/31.3.2020 και η διευκρινιστική Εγκύκλιος 13867/1.4.2020. Επίσης η Εγκύκλιος 14676/7.4.2020.

● Δικαίωμα πραγματοποιήσεως υπερωριακής απασχολήσεως πέρα των ανωτάτων ορίων χωρίς έγκριση από το ΑΣΕ (άρθρο 15ο της ΠΝΠ 14.3.2020).

● Δικαίωμα απασχολήσεως κατά τις Κυριακές και αργίες σε επιχειρήσεις με αντικείμενο τρόφιμα, καύσιμα, φάρμακα και παραϊατρικό υλικό (άρθρο 16ο της ΠΝΠ 14.3.2020).

● Μέτρα διευκολύνσεως ευπαθών ομάδων (μόνον για Δημόσιες Υπηρεσίες). Άρθρο 25 της ΠΝΠ 14.3.2020 και συμπλήρωση με την ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/8013/2020 (ΦΕΚ 928/Β/18.3.2020). Για τον ιδιωτικό Τομέα βλ. την Εγκ. 12339/2020-ΔΕΝ 2020 σελ. 435.

Μείωση του ενοικίου κατά 40% για τον εργοδότη-επιχείρηση και για τον μισθωτό, για την κυρία κατοικία του, μόνον για επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή Δημοσίας Αρχής (άρθρο δεύτερο της ΠΝΠ 20.3.2020-ΦΕΚ 68/Α/20.3.2020 και συμπλήρωση με το άρθρο ενδέκατο της ΠΝΠ 30.3.2020).

● Λειτουργία επιχειρήσεων με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας (άρθρο 9ο της ΠΝΠ 20.3.2020) και υποχρέωση δηλώσεως στο ΕΡΓΑΝΗ στο τέλος κάθε μηνός. Το σχετικό Έντυπο για την ΕΡΓΑΝΗ περιελήφθη στην Εγκύκλιο 13564/2020 (ΦΕΚ 1161/Β/3.4.2020). Ορίζεται ότι η δήλωση γίνεται μέχρι και το 1ο δεκαήμερο του επομένου μηνός.

Μεταφορά προσωπικού με απόφαση του εργοδότη από επιχείρηση σε επιχείρηση του ιδίου ομίλου (άρθρο 10ο της ΠΝΠ 20.3.2020) και υποχρέωση δηλώσεως στο ΕΡΓΑΝΗ. Σχετικό Έντυπο για την ΕΡΓΑΝΗ περιελήφθη στην Εγκύκλιο 13564/2020 (ΦΕΚ 1161/Β/3.4.2020). Δήλωση, μέχρι και το 1ο δεκαήμερο του επομένου μηνός.

● Δυνατότης του εργοδότη-επιχειρήσεως πληττομένης με ΚΑΔ να καταβάλη στους εν αναστολή εργαζομένους, επί πλέον των 800 € (που καταβάλλει το ΚΡΑΤΟΣ) ποσού μέχρι των μεικτών καταβαλλομένων αποδοχών τους (κατά την ΚΥΑ 12998/2020).

● Δυνατότης προσφοράς κατ’ εξαίρεσιν τηλεργασίας κατά το διάστημα της αναστολής λειτουργίας πληττομένης επιχειρήσεως με ΚΑΔ, προσκαίρως, με αμοιβή βάσει των αποδοχών του εργαζομένου (από την οποία αφαιρείται το ποσόν των 800 €) και με υποχρέωση δηλώσεως στο ΕΡΓΑΝΗ (κατά την ΚΥΑ 12998/2020). Με την Εγκ. 13738/31.3.2020 ορίζεται ότι μόνον ποσοστό 10% των εν αναστολή μπορεί να εργασθούν με τηλεργασία. Σχετικό Έντυπο για την ΕΡΓΑΝΗ περιελήφθη στην Απόφαση 13564/2020 (ΦΕΚ 1161/Β/3.4.2020).

Στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 14676/7.4.2020 προβλέπεται δυνατότητα αναστολής της ... αναστολής (δηλαδή διακοπή της αναστολής, παροχή εργασίας και συνέχιση του υπολοίπου μέχρι την λήξη των 45 ημερών).

Ρύθμιση για το Δώρο Πάσχα και δυνατότης επιχειρήσεων που πλήττονται (ανεξαρτήτως αν αναστέλλουν την λειτουργία τους, οι πληττόμενες με ΚΑΔ) να καταβάλουν το δώρο μέχρι 30.6.2020 (άρθρο δέκατο ένατο της ΠΝΠ 30.3.2020).

► Τα ανωτέρω νομοθετήματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας.