«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π και άλλες διατάξεις»

«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π και άλλες διατάξεις»

N. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68) και άλλες διατάξεις.»

(ΦΕΚ 83, τεύχος Α΄ της 10.4.2020)

 

Προς ενημέρωσή σας επισυνάπτεται ο Ν. 4683/2020, το ΦΕΚ του οποίου κυκλοφόρησε σήμερα.

Εστιάστε την προσοχή σας στο άρθρο 26, με το οποίο, το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση της καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας, το οποίο είχε αρχικώς θεσπισθεί μόνον για επιχειρήσεις που είχαν παύσει προσωρινώς να λειτουργούν με απόφαση της Αρχής, καθώς και για εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών, επεκτείνεται, για τον μήνα Απρίλιο του έτους 2020, και στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στους πληττόμενους ΚΑΔ (βάσει των σχετικών ΥΑ), καθώς και στους εργαζομένους των εν λόγω επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή.

► Το κείμενο του Ν. 4683/2020 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ