«Η Αποφ. 17239/Δ1.5936 και οι Εγκ. οικ.17078/505 και οικ.17321/327 του Υπ. Εργασίας-Μία σύντομη προσέγγιση»

«Η Αποφ. 17239/Δ1.5936 και οι Εγκ. οικ.17078/505 και οικ.17321/327 του Υπ. Εργασίας-Μία σύντομη προσέγγιση»

Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

 

Α) Η υπ’ αριθμ. 17239/Δ1.5936/4.5.2020 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 1695, Β΄, 4.5.2020).

Βάσει αυτής :

 • Η γνωστοποίηση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της αδείας ειδικού σκοπού και της σχετιζόμενης με αυτήν κανονικής αδείας που χορηγήθηκαν τον Μάρτιο, Απρίλιο και χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν τον Μάιο του 2020, θα πραγματοποιηθεί συνολικά κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου 2020. Η γνωστοποίηση θα γίνει μέσω «προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού» το οποίο θα φέρει τα στοιχεία Ε11.1.
 • Σε περίπτωση νέας παράτασης της άδειας ειδικού σκοπού (προφανώς κατά τον μήνα Ιούνιο 2020), η γνωστοποίηση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της αδείας ειδικού σκοπού και της σχετιζόμενης με αυτήν κανονικής αδείας θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του επομένου μήνα της χρήσης της άδειας, με το προαναφερθέν έντυπο.
 • Προστίθεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ειδικό έντυπο με τίτλο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», με το οποίο επιχειρήσεις – εργοδότες που πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) και έχουν θέσει σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, καθώς και εκείνες των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί με εντολή της δημόσιας αρχής, οφείλουν να γνωστοποιήσουν εκ των προτέρων την προσωρινή ανάκληση της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους (άρθρο 12 της ΠΝΠ 1.5.2020).

Β) Ανακοινοποίηση της Εγκυκλίου οικ. 17078/505/30.4.2020

Βάσει της συγκεκριμένης εγκυκλίου, από την 7.5.2020 έως και την 14.5.2020, με  τον τρόπο που περιγράφεται στην 3η σελίδα της εγκυκλίου, θα δοθεί η δυνατότητα να επιλυθούν προβλήματα αναφορικά με την λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζομένους που δεν έλαβαν την εν λόγω αποζημίωση για λόγους που σχετίζονται :

 • με μεταβίβαση επιχείρησης (κατά την έννοια του ΠΔ 178/2002),
 • με  μεταφορά προσωπικού από μια επιχείρηση σε μία άλλη [η οποία μεταφορά δεν εντάσσεται στην ανωτέρω (υπό Α) και στην κατωτέρω (υπό Γ) περίπτωση],
 • με γνήσιο δανεισμό εργαζομένου από έναν εργοδότη προς έναν άλλο,
 • με απασχόληση μέσω ΕΠΑ,
 • με απασχόληση  στο παρελθόν μέσω ΕΠΑ,
 • με άσκηση από τον εργαζόμενο επίσχεσης εργασίας,
 • με εσφαλμένη υποβολή πίνακα προσωπικού ή άλλου εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή/και χειρόγραφη υποβολή πίνακα προσωπικού ή άλλου εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
 • με εργαζομένους οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και  κάποιος/οι  εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους, και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους, στο διάστημα από 15/3/2020 έως 20/4/2020,  δεν ξεπέρασαν κατά μέσο όρο το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους (περίπτωση θ του άρθρου 1 της επισυναπτόμενης ΚΥΑ).

Και επιπροσθέτως, για λόγους που σχετίζονται :

 • με γνήσιο δανεισμό κατά το παρελθόν και
 • με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες λύθηκαν πρόωρα από 1.3.2020 μέχρι 20.3.2020 και στο έντυπο Ε7 δηλώθηκε συμβατικός χρόνος λήξης η ημερομηνία λύσης τους, παρ’ ότι ο συμβατικός χρόνος λήξης τους, σύμφωνα με το έντυπο Ε3, ήταν μεταγενέστερος της 20.3.2020.

Γ)  Νέα Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας οικ. 17321/327/4.5.2020

Βάσει αυτής, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής νέων/συμπληρωματικών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων εργοδοτών και εργαζομένων, τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής αυτών των δηλώσεων καθώς και το χρονοδιάγραμμα πληρωμής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ στους δικαιούχους στις περιπτώσεις :

 • Επιχειρήσεων – εργοδοτών που προέβησαν σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ, σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 13.4.2020 ΠΝΠ (Α’ 84),
 • Επιχειρήσεων – εργοδοτών για τους εργαζόμενους των ειδικών περιπτώσεων που περιλαμβάνονται στην αμέσως παραπάνω (υπό Β) Ανακοινοποίηση της Εγκυκλίου της 30.4.2020,
 • Επιχειρήσεων – εργοδοτών για τη δήλωση μισθώματος μηνός Απριλίου 2020,
 • Πληττομένων  επιχειρήσεων – εργοδοτών για τη μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης ισχύος των αναστολών των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους, με σκοπό την υποχρεωτική ευθυγράμμιση με τα αντίστοιχα στοιχεία όπως δηλώνονται στην ΑΠΔ Μαρτίου 2020

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος