«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού»

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού»

 

 

 

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας  η με αριθμό ΦΕΚ 2601 Β Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κανόνες τήρησης αποστάσεων από 27.6.2020 έως και 12.7.2020), που κυκλοφόρησε πριν από λίγο και η οποία, μεταξύ άλλων:

Α)  περιέχει κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.α. από την 27.6.2020 μέχρι και τις 12.7.2020 (άρθρο 28 της νέας ΚΥΑ).

Β) προβλέπει ότι στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων (άρθρο 1§2 της νέας ΚΥΑ). 

Γ) καταργεί την αμέσως προηγούμενη ΚΥΑ περί κανόνων τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.α.  (επισυνάπτεται επίσης), η οποία κυκλοφόρησε στις 18.6.2020 (άρθρο 28§2 της νέας ΚΥΑ).

* * *

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/2020 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Εσωτερικών-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

(ΦΕΚ 2601, τεύχος Β΄ της 27.6.2020)

 

► Η Νέα ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

 

► H ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.37922/2020 εδώ