«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 8ου της από 20.03.2020 ΠΝΠ-Ασφαλιστικές Εισφορές Μαΐου»

«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 8ου της από 20.03.2020 ΠΝΠ-Ασφαλιστικές Εισφορές Μαΐου»

Αποφ. Δ.15/Δ'/οικ.21552/68/2020 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και ισχύει.»

(ΦΕΚ 2599, τεύχος Β΄ της 27.6.2020)

 

 

 

► Η ΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ