«Διευκρινίσεις για το ΕΡΓΑΝΗ»

«Διευκρινίσεις για το ΕΡΓΑΝΗ»

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αντιληπτό, σας υπενθυμίζουμε - ενημερώνουμε ότι στην πρώτη σελίδα του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» έχει αναρτηθεί η από 24.6.2020 ανακοίνωση, βάσει της οποίας :

1. Δύναται να υποβληθεί αρχική “ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ” εργαζομένων για τον μήνα Μάιο, από 25/6/2020 έως και 3/7/2020.

2. Δύναται να υποβληθεί Ορθή Επανάληψη για τη “ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ” για τον μήνα Μάιο, από 25/6/2020 έως και 3/7/2020, για τις ακόλουθες και μόνο περιπτώσεις:

α. διορθώσεις στο πεδίο “ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ” για δήλωση μεταγενέστερων ημερομηνιών από τις ήδη δηλωθείσες,

β. μεταβολές τιμών από ‘ΝΑΙ’ σε ‘ΟΧΙ’, στο πεδίο “ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ”,

γ. τροποποίηση στοιχείων μισθωμάτων για τον μήνα Μάιο.

3. Δύναται να υποβληθεί ορθή επανάληψη του εντύπου “ΑΙΤΗΣΗ /ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” μέχρι και 30/6/2020, για την τροποποίηση της ημερομηνίας ένταξης των εργαζομένων στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ αναδρομικά από 15/6/2020.

4. Η υποβολή του εντύπου “ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ / ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ”, για τον μήνα Ιούνιο, για τις επιχειρήσεις που δύνανται να αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, θα πραγματοποιηθεί από 7/7/2020 έως και 31/7/2020.

5. Η προθεσμία υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από τους δικαιούχους ειδικών κατηγοριών όπως αυτές προβλέπονται στην αριθμ. οικ. 16073/287/22-4-2020 (Β’1547 και Β’ 1841) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. οικ. 18657/370/15-5-2020 (1863 Β’) όμοιά της, παρατείνεται έως και 30/6/2020.