«Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις κ.λπ.»

«Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις κ.λπ.»

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/2020 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Εσωτερικών «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

(ΦΕΚ 3131, τεύχος Β΄ της 28.7.2020)

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας  η με αριθμό ΦΕΚ 3131 Β Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αναφέρεται στην εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των χώρων γραφείων των ιδιωτικών επιχειρήσεων, προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας όταν υπάρχει επαφή με το κοινό, καθώς και στους ανελκυστήρες.

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ