«Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους»

«Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους»

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967/2020 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Εσωτερικών «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

(ΦΕΚ 3162 τεύχος Β΄ της 31.7.2020)

 

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας  η με αριθμό ΦΕΚ 3162 Β΄ Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία αναφέρεται στην εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της Επικράτειας.

Επισημαίνεται ότι :

  1. Στις περιπτώσεις των χώρων γραφείων των ιδιωτικών επιχειρήσεων, προβλέπεται [όπως ακριβώς και με την προηγούμενη ΚΥΑ (ΦΕΚ 3131, Β΄)] η υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας όταν υπάρχει επαφή με το κοινό*, καθώς και στους ανελκυστήρες.
  1. Η νέα ΚΥΑ ισχύει από 1.8.2020 έως και 31.8.2020 (άρθρο 6§1 της νέας ΚΥΑ).
  1. Από την 1.8.2020 καταργείται η αμέσως προηγούμενη σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ 3131, Β΄- άρθρο 6§2 της νέας ΚΥΑ).

* Δεδομένου ότι η έννοια «επαφή με το κοινό» είναι αρκετά αόριστη, κατά τη γνώμη μας, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να θεωρείται «κοινό» κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στον πίνακα προσωπικού της εργοδότριας εταιρείας ή / και των εταιρειών με τις οποίες υπάρχει μόνιμη συνεργασία του εργοδότη (π.χ. εργολάβοι εταιρείες φύλαξης, καθαρισμού, παροχής μονίμων υπηρεσιών κ.ο.κ.).

Κατά συνέπεια, εάν στους χώρους γραφείων ή / και στις λοιπές εγκαταστάσεις του εργοδότη εισέρχονται πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στους πίνακες προσωπικού (όπως προσδιορίζονται ανωτέρω), μάσκες θα πρέπει να φέρουν τόσο τα πρόσωπα αυτά, όσο και οι εργαζόμενοι του εργοδότη που τα υποδέχονται και συνεργάζονται μαζί τους.

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ