«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.»

«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες κ.λπ.»

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976/2020 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθεσεων-Υγείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Εσωτερικών-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.»

(ΦΕΚ 3165, τεύχος Β΄ της 31.7.2020)

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας  η με αριθμό ΦΕΚ 3165 Β Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κανόνες τήρησης αποστάσεων από 1.8.2020 έως και 31.8.2020), που κυκλοφόρησε στις 2.8.2020 και η οποία, μεταξύ άλλων:

Α)  περιέχει κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.α. από την 1.8.2020 μέχρι και την 31.8.2020 (άρθρο 30§1 της νέας ΚΥΑ).

Β) επαναλαμβάνει ότι στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, πρέπει να τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων (άρθρο 1§3 της νέας ΚΥΑ). 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967 ΚΥΑ που περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 3162 Β,  στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως, πέραν της τήρησης της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων, είναι υποχρεωτική και η χρήση μη ιατρικής μάσκας όταν υπάρχει επαφή με το κοινό*, καθώς και στους ανελκυστήρες.

* Δεδομένου ότι η έννοια «επαφή με το κοινό» είναι αρκετά αόριστη, κατά τη γνώμη μας, η ασφαλέστερη επιλογή είναι να θεωρείται «κοινό» κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι εγγεγραμμένο στον πίνακα προσωπικού της εργοδότριας εταιρείας ή / και των εταιρειών με τις οποίες υπάρχει μόνιμη συνεργασία του εργοδότη (π.χ. εργολάβοι εταιρείες φύλαξης, καθαρισμού, παροχής μονίμων υπηρεσιών κ.ο.κ.).

Κατά συνέπεια, εάν στους χώρους γραφείων ή / και στις λοιπές εγκαταστάσεις του εργοδότη εισέρχονται πρόσωπα που δεν είναι εγγεγραμμένα στους πίνακες προσωπικού (όπως προσδιορίζονται ανωτέρω), μάσκες θα πρέπει να φέρουν τόσο τα πρόσωπα αυτά, όσο και οι εργαζόμενοι του εργοδότη που τα υποδέχονται και συνεργάζονται μαζί τους.

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ