«ΑΠΔ Εμμίσθων Δικηγόρων (Εγκ. 47), Μισθωτών Μηχανικών και Υγιειονομικών (Εγκ. 48)»

«ΑΠΔ  Εμμίσθων Δικηγόρων (Εγκ. 47),  Μισθωτών Μηχανικών και Υγιειονομικών (Εγκ. 48)»

 

 

 

 

 

«Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ. δικηγόρων με έμμισθη εντολή, από 01/01/2020, σε εφαρμογή των άρθρων 45 και 31 του ν.4670/2020».

(Εγκ. ΕΦΚΑ 47/16.10.2020)

► Η Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 47 όπως έχει δημοσιευθή στην ιστοσελίδα: www.efka.gov.gr εδώ

* * *

«Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 01/01/2020, σε εφαρμογή του άρθρου 31 του ν.4670/2020».

(Εγκ. ΕΦΚΑ 48/16.10.2020)

► Η Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 48 όπως έχει δημοσιευθή στην ιστοσελίδα: www.efka.gov.gr εδώ