«Άδεια Ειδικού Σκοπού»

«Άδεια Ειδικού Σκοπού»

«Άδεια Ειδικού Σκοπού»

(Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας)

 

 

 

 

Δεδομένου ότι, με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342 (ΦΕΚ 4899, Β΄, 6.11.2020), ανεστάλη μέχρι τις 30.11.2020 η λειτουργία των Γυμνασίων και Λυκείων της Χώρας, τίθεται το ερώτημα εάν υπάρχει η δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους γονείς των παιδιών που φοιτούν στις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές μονάδες.

Επί του συγκεκριμένου ερωτήματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55), σε συνδυασμό με το άρθρο μόνο της υπ’ αριθμ. οικ. 17787/520/8.5.2020  ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1778), οι εργαζόμενοι γονείς παιδιών που φοιτούν, μεταξύ άλλων, σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δύνανται να κάνουν χρήση άδειας ειδικού σκοπού για όλο το διάστημα που διαρκεί η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας/δομής που φοιτά το τέκνο ή τα τέκνα τους*.

Σχολική μονάδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης αποτελούν και τα Γυμνάσια (όχι τα Λύκεια)**.

Την 1η Ιουλίου 2020, στην υπ’ αριθμ.  οικ. 26696/791 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, αναφέρθηκε ότι «Η άδεια ειδικού σκοπού συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ως εκ τούτου, η λήξη της άδειας αυτής προσδιορίζεται από τη λήξη λειτουργίας των μονάδων αυτών για το σχολικό έτος 2019-2020».

Όμως, στη συνέχεια, το Υπουργείο Εργασίας, την 1.10.2020, με την οικ. 39683/1259 Εγκύκλιο, έδωσε οδηγίες για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων καθώς και τμημάτων αυτών, λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή υπόπτου κρούσματος κορωνοϊού (Covid 19), μολονότι η άδεια αυτή αφορά το σχολικό έτος 2020 - 2021.

Στην συγκεκριμένη, από 1.10.2020 (οικ. 39683/1259) Εγκύκλιο, η οποία είναι και η, μέχρι στιγμής, τελευταία που αναφέρεται στην άδεια ειδικού σκοπού, επισημαίνονται τα εξής :

«Η άδεια ειδικού σκοπού αποτελεί ένα ειδικό σχήμα άδειας τριών ημερών που ακολουθείται από τη χορήγηση μιας ημέρας ετήσιας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά ανά τέσσερις ημέρες.

Αναλυτικότερα, οι δύο πρώτες ημέρες χορηγούνται με αποδοχές από τον εργοδότη, η τρίτη ημέρα επιδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και η τέταρτη ημέρα αφαιρείται από την ετήσια κανονική άδεια του εργαζόμενου.

Τα σχήμα αυτό επαναλαμβάνεται κυκλικά, σύμφωνα με την αίτηση του εργαζόμενου, κατά το διάστημα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της εν λόγω σχολικής μονάδας.

Ωστόσο, προκειμένου για εργαζόμενους που έχουν ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της ετήσιας κανονικής άδειας για το 2020, γίνεται αποδεκτό ότι, κατά την τέταρτη μέρα του ανωτέρω σχήματος, μπορεί να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος, είτε αυτή χορηγείται με αποδοχές είτε χωρίς αποδοχές, όπως π.χ. άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών, άδεια λόγω ασθένειας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών.

Αναφορικά με τους δικαιούχους της άδειας εξακολουθούν να ισχύουν οι ήδη εκδοθείσες εγκύκλιες οδηγίες».

Βάσει των ανωτέρω, κατά τη γνώμη μας :

Οι γονείς παιδιών που φοιτούν σε Γυμνάσια (όχι σε Λύκεια), η λειτουργία των οποίων ανεστάλη μέχρι τις 30.11.2020, (βάσει της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342, ΦΕΚ 4899, Β΄, 6.11.2020), δύνανται να κάνουν χρήση άδειας ειδικού σκοπού για όλο το διάστημα που διαρκεί η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της σχολικής μονάδας/δομής που φοιτά το τέκνο ή τα τέκνα τους. Οι λεπτομέρειες για τη χορήγηση της άδειας αυτής περιλαμβάνονται στις επισυναπτόμενες Εγκυκλίους του Υπουργείου.

* Η άδεια ειδικού σκοπού, αρχικώς, είχε μέγιστη διάρκεια μέχρι τις 10.4.2020.

** Επισυνάπτεται, προς διευκόλυνσή σας, η από 12.3.2020 (οικ.12339/404) Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, στην οποία αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες αναφορικά με την χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος