«Τροποποίηση της ΚΥΑ 71342/2020-Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του Κορωνοϊού»

«Τροποποίηση της ΚΥΑ 71342/2020-Έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του Κορωνοϊού»

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71608/2020 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Β' 4899).»

(ΦΕΚ 4946, τεύχος Β΄ της 10.11.2020)

 

 

 

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ