«Πρακτικά Ζητήματα για τον Κορωνοϊό»

«Πρακτικά Ζητήματα για τον Κορωνοϊό»

«Πρακτικά Ζητήματα για τον Κορωνοϊό»

 

 

 

 

 

Από τον συνδρομητή του ΔΕΛΤΙΟΥ μας Αναστάσιο Ταρπινίδη, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης, ελάβαμε και δημοσιεύουμε προς εξυπηρέτησιν των συνδρομητών μας, ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα τα επίκαιρα και σχετικά με τον Κορωνοϊό θέματα Εργατικού Δικαίου που καλούνται να χειρισθούν.

Για τα θέματα αυτά βλέπετε και στο ΔΕΛΤΙΟΝ μας:

  • Για το Δώρο Χριστουγέννων, στο τεύχος μας 1768 (Νοεμβρίου) στην σελίδα 1727. Τον Νόμο 4722/2020 βλ. στο τεύχος 1766 σελ. 1463.
  • Για τις διάφορες άδειες, στο τεύχος μας 1768 σελ. 1790.
  • Για την εξ αποστάσεως εργασία:

- Την ΚΥΑ 44921 βλ. στο τεύχος 1768 σελ. 1760.

- Το Έντυπο ΕΡΓΑΝΗ έχει περιληφθή στην ΥΑ 13564/20 βλ. στο ΔΕΝ τεύχος 1761 σελ. 567.

  • Για τις ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ:

- Την ΚΥΑ 39363/30.9.2020 βλ. στο ΔΕΝ τεύχος 1767 σελ. 1584.

- Την ΚΥΑ 37095/18.9.2020 βλ. στο ΔΕΝ τεύχος 1766 σελ. 1471.

  • Για την μετακίνηση κ.λπ.:

- Την ΚΥΑ Δ1α/71342/20 (περιορισμός κ.λπ.) βλ. στο τεύχος 1768 σελ. 1767.

- Την ΚΥΑ Δ1α/72687/20 βλ. στο τεύχος 1768 σελ. 1783.

  • Για την ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ:

- Τον Ν. 4690/20 βλ. στο τεύχος μας 1763 σελ. 925.

- Τα σχετικά ΕΝΤΥΠΑ, στην ΥΑ 22804/20, στο τεύχος μας 1763 σελ. 995 και Διευκρινίσεις στην Εγκ. 29408/20, τεύχος 1765 σελ. 1275.

- Για την Άδεια, στο Εγγρ. 27916/20, τεύχος 1765 σελ. 1268 και Αλληλογραφία, τεύχος 1764 σελ. 1150.

* * *

Πρακτικά Ζητήματα Διαχείρισης Συμβάσεων Εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης του κορωνοϊού – COVID 19

(Νοέμβριος 2020)  

Ερώτηση :     Τι προβλέπεται για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας για το μήνα Νοέμβριο 2020;

Απάντηση:      Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί νομοθέτημα από τα αρμόδια Υπουργεία που να καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία αναστολής των συμβάσεων εργασίας για το μήνα Νοέμβριο 2020, παρά μόνον ανακοινώσεις του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» (15.11.2020), καθώς και του Υπουργείου Εργασίας (18.11.2020) που δίνουν σχετικές «οδηγίες».

Ερώτηση :     Ποια είναι η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για τις «κλειστές» και τις «πληττόμενες» επιχειρήσεις για το μήνα Νοέμβριο 2020;

Απάντηση:      Με βάση το από 6.11.2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας,  οι επιχειρήσεις εργοδότες, των οποίων ανεστάλη η λειτουργία με κρατική εντολή, υποβάλλουν τις δηλώσεις των αναστολών των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους,  από τις 15.11.2020 και ώρα 18.00 έως τις 24.11.2020.

Οι επιχειρήσεις εργοδότες που εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ, υποβάλλουν τις δηλώσεις των αναστολών των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, από τις 15.11.2020 και ώρα 18.00 έως τις 7.12.2020.

Ερώτηση :     Τι γίνεται στην περίπτωση που μια επιχείρηση εργοδότης έχει ΚΑΔ, ο οποίος εντός του Νοεμβρίου, για ένα συγκεκριμένο διάστημα, ανήκει στους πληττόμενους, ενώ για ένα άλλο διάστημα του ίδιου μήνα ανήκει σε αυτούς που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή;

Απάντηση:      Με βάση την από 18.11.2020 ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, οι επιχειρήσεις εργοδότες που έχουν ΚΑΔ, ο οποίος εντός του μήνα Νοεμβρίου 2020, για ένα διάστημα ανήκει στους πληττόμενους και στη συνέχεια, για το υπόλοιπο του μήνα, ανήκει σε αυτούς που ανεστάλη η λειτουργία τους με κρατική εντολή, θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστό έντυπο - δήλωση αναστολής για κάθε κατηγορία (πληττόμενο ή κλειστό με κρατική εντολή, αντίστοιχα). Οι επιχειρήσεις εργοδότες δηλαδή, πρέπει να καθορίσουν στο πεδίο [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] του εντύπου, αν τα δηλωθέντα χρονικά διαστήματα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων αφορούν διάστημα, κατά το οποίο το ΚΑΔ είναι «κλειστό» με κρατική εντολή («Από Δημόσια Αρχή») ή είναι πληττόμενο («Πλήττομαι Σημαντικά»).

Ερώτηση :     Τι προβλέπεται για την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων για τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού που εντάσσεται σε ευπαθή ομάδα;

Απάντηση:      Ειδικά για τις περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων αναστολών των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που εντάσσονται σε ευπαθή ομάδα, προβλέπεται ότι η προθεσμία ξεκινά από την 1. 12.2020 και ώρα 18.00 έως τις 7.12.2020.

Ερώτηση :     Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού;

Απάντηση :     Εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί το αργότερο μέχρι τις 4/11/2020, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης),  δύνανται να τεθούν σε καθεστώς αναστολής εργασίας για το μήνα Νοέμβριο 2020.

Ερώτηση :     Τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε δύο επιχειρήσεις εργοδότες που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή από αμφότερες τις επιχειρήσεις εργοδότες;

Απάντηση :     Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος απασχολείται σε δύο επιχειρήσεις εργοδότες, δυνάμει αντίστοιχων συμβάσεων εργασίας, των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή, αμφότερες οι συμβάσεις εργασίας του τίθενται σε αναστολή. Σε περίπτωση που οι ημέρες αναστολής συμπίπτουν, η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται μόνο μία φορά για κάθε ημέρα αναστολής. Δηλαδή, η ημερομηνία που εργάζεται και στους δύο εργοδότες υπολογίζεται μόνο μία φορά. Επίσης, στην περίπτωση διαφορετικών χρονικών διαστημάτων, η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται, με βάση το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της αναστολής.

Ερώτηση :     Τι γίνεται στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος εργάζεται σε δύο  επιχειρήσεις εργοδότες, στον έναν (εργοδότη) με πλήρη και στον άλλο με μερική απασχόληση, χωρίς όμως, ο πρώτος (της πλήρους απασχόλησης) να θέτει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του;

Απάντηση :     Στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος απασχολείται σε περισσότερες επιχειρήσεις εργοδότες, δεν δικαιούται αποζημίωση ειδικού σκοπού, εφόσον ο εργοδότης, στον οποίο εργάζεται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, δεν έχει θέσει τη σύμβαση αυτή σε αναστολή, ακόμη κι αν ο άλλος εργοδότης έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση μερικής απασχόλησης.

Ερώτηση:      Ποιο είναι το ποσό  της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που προβλέπεται ότι θα λάβουν οι εργαζόμενοι, των οποίων ανεστάλη η σύμβαση εργασίας και πότε;

Απάντηση :     Tο ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ορίστηκε σε 800,00 € και αντιστοιχεί σε 30 ημέρες αναστολής της σύμβασης εργασίας.

Oι εργαζόμενοι επιχειρήσεων εργοδοτών, των οποίων ανεστάλη η λειτουργία της επιχείρησής τους, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, θα πληρωθούν στις 27.11.2020

Οι  εργαζόμενοι επιχειρήσεων εργοδοτών που εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ, όπως και οι εργαζόμενοι που εντάσσονται σε ευπαθείς ομάδες, θα πληρωθούν στις 11.12.2020.

Ερώτηση :     Τι πραγματικά θα λάβουν οι εργαζόμενοι;

Απάντηση :     Με δεδομένο ότι η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800,00 € αντιστοιχεί σε 30 ημέρες αναστολής της σύμβασης εργασίας, είναι προφανές ότι δεν θα λάβουν όλοι οι εργαζόμενοι 800,00 €. Ειδικά, για τις επιχειρήσεις εργοδότες που ανέστειλαν με κρατική εντολή τη λειτουργία τους, επειδή τούτο, ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση συνέβη σε διαφορετικό χρόνο, το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που θα λάβουν οι εργαζόμενοι, εξαρτάται από τον αριθμό των ημερών που τέθηκε η σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή.

Για παράδειγμα :

Εργαζόμενοι σε Περιφερειακές Ενότητες, όπως η Θεσσαλονίκη και οι Σέρρες, των οποίων η σύμβαση τέθηκε υποχρεωτικά σε αναστολή από 3.11.2020, η αναστολή της σύμβασής τους θα διαρκέσει 28 ημέρες (από 3.11 έως 30.11) και ως εκ τούτου, θα λάβουν 747 €.

Εργαζόμενοι σε Περιφερειακές Ενότητες, όπως η Αθήνα, των οποίων η σύμβαση τέθηκε υποχρεωτικά σε αναστολή βάσει ΚΑΔ από 7.11.2020, η αναστολή της σύμβασής τους θα διαρκέσει 24 ημέρες (από 7.11 έως 30.11) και ως εκ τούτου, θα λάβουν 640 €.

Ερώτηση :     Οφείλουν οι εργαζόμενοι να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, προκειμένου να λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού;

Απάντηση :     Σχετική υποχρέωση υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις εργαζομένων που τίθενται για πρώτη φορά οι συμβάσεις τους σε αναστολή, ανεξαρτήτως προσώπου εργοδότη.  Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόμενος οφείλει από 15.11.2020 έως 24.11.2020 (για τις «κλειστές» επιχειρήσεις) και από 15/11/2020 έως την 7/12/2020 (για τις «πληττόμενες» επιχειρήσεις) , να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Ερώτηση :     Μπορούν να γίνουν απολύσεις ή αλλαγές όρων εργασίας του προσωπικού του εργοδότη, κατά τη διάρκεια των αναστολών, κατά το μήνα Νοέμβριο 2020;

Απάντηση :     Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί νομοθέτημα από τα αρμόδια Υπουργεία που να καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία αναστολής των συμβάσεων εργασίας για το μήνα Νοέμβριο 2020, παρά μόνον ανακοινώσεις του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» (15.11.2020), καθώς και του Υπουργείου Εργασίας (18.11.2020) που δίνουν σχετικές «οδηγίες». Οι εν λόγω ανακοινώσεις παραπέμπουν στα προηγούμενα σχετικά νομοθετήματα, μόνον ως προς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις εργοδότες για την υποβολή των δηλώσεων αναστολής, χωρίς καμία αναφορά σε προϋποθέσεις ή περιορισμούς. Βάσει εκτιμήσεως ωστόσο, αναμένεται τουλάχιστον να επαναληφθούν οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί που περιείχαν τα προηγούμενα νομοθετήματα.

Ερώτηση :     Μπορούν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά, λόγω των μέτρων κατά της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και έλαβαν ενίσχυση υπό τη μορφή «Επιστρεπτέας Προκαταβολής», κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020 και κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020, να προβούν σε απολύσεις;

Απάντηση :     Όσον αφορά την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή Ι» (που αφορά το α΄ τρίμηνο του 2020), με το άρθρο 9 παρ. 1 της υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 94/4.5.2020 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 218/15.9.2020 ΚΥΑ, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις  εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν έως την 31.10.2020 τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν, κατά την 31.3.2020, βάσει των στοιχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και αφορά στο μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης, κατά το ανωτέρω διάστημα. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση την 31.3.2020, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι λύσεις των συμβάσεων εργασίας, λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Όσον αφορά τους μήνες Μάρτιο – Αύγουστο 2020, σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 233/1.10.2020 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 246/2020 ΚΥΑ, επιχειρήσεις εργοδότες που επλήγησαν οικονομικά λόγω των μέτρων κατά  της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και έλαβαν ενίσχυση, υπό τη μορφή «Επιστρεπτέας Προκαταβολής» κατά τους μήνες Μάρτιο 2020 έως Αύγουστο 2020, υποχρεούνται να διατηρήσουν από την 1.8.2020 έως την 31.12.2020 τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν, κατά την 1.8.2020, βάσει των στοιχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Στην περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση, κατά την 1.8. 2020, είναι μεγαλύτερος από αυτόν που απασχολούσε, κατά την 1.3.2020, βάσει των στοιχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τότε υποχρεούται να διατηρήσει, κατά το διάστημα από 1.8.2020 έως 31.12.2020, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε, κατά την 1.3.2020. Ο έλεγχος πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και αφορά στο μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων, κατά το ανωτέρω διάστημα. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση την 1.8.2020 ή την 1.3.2020, κατά περίπτωση, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν οι λύσεις συμβάσεων, λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Ερώτηση : Ποιοι είναι οι περιορισμοί, αναφορικά με τις απολύσεις προσωπικού, για τις επιχειρήσεις που έλαβαν ενίσχυση υπό τη μορφή «Επιστρεπτέας Προκαταβολής», κατά τους μήνες  Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020;

Απάντηση : Σύμφωνα με την υπ’  αριθ. ΓΔΟΥ  281/14.11.2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων (άρθρο 10), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 246/2020 ΚΥΑ, επιχειρήσεις εργοδότες που έλαβαν ενίσχυση υπό τη μορφή «Επιστρεπτέας Προκαταβολής», κατά τους μήνες Σεπτέμβριο 2020 και Οκτώβριο 2020,  υποχρεούνται να διατηρήσουν, κατά το διάστημα από 1.9.2020 έως 31.12.2020, τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν, κατά την 1.9.2020, βάσει των στοιχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων, κατά την 1.9.2020 είναι μεγαλύτερος από αυτόν που είχε η επιχείρηση, κατά την 1.3.2020, βάσει των στοιχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τότε υποχρεούται να διατηρήσει, κατά το διάστημα από 1.9.2020 έως 31.12.2020 τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε, κατά την 1.3.2020. Ο έλεγχος πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και αφορά στο μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων, κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση, κατά την 1.9.2020 ή κατά την 1.3.2020, κατά περίπτωση, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν οι λύσεις των συμβάσεων εργασίας, λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Ερώτηση :     Προβλέπεται κίνητρο για τους εργοδότες – επιχειρήσεις και υπό ποιες προϋποθέσεις, στην περίπτωση που δεν προβούν σε απολύσεις εργαζομένων τους;

Απάντηση :     Όσον αφορά την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή Ι» (α΄ τρίμηνο του 2020), με το άρθρο 8 παρ. 7β της υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 94/4.5.2020 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 218/15.9.2020 ΚΥΑ, προβλέπεται ότι θα επιστραφεί μόνο ποσοστό 60% της ενίσχυσης από τις επιχειρήσεις εργοδότες που απασχολούσαν την 31.3.2020 περισσότερους από 20 εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν, κατά μέσο όρο, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν, κατά την 31.3.2020, βάσει των στοιχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, έως την 31.3.2021. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις, κατά την 31.3.2020, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν οι λύσεις των συμβάσεων εργασίας, λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Σχετικά με την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ» (Μάρτιος – Αύγουστος 2020), με το άρθρο 9 παρ. 7β’ της υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ  233/1.10.2020 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 246/2020 ΚΥΑ, προβλέπεται ότι θα επιστραφεί ομοίως μόνο ποσοστό 60% της ενίσχυσης από τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν την 1.8.2020 περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, εφόσον διατηρήσουν, κατά μέσο όρο, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν, κατά την 1.8.2020, βάσει των στοιχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, έως την 1.8.2021. Σε περίπτωση που ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση την 1.8.2020 είναι μεγαλύτερος από αυτόν που απασχολούσε την 1.3.2020, το δικαίωμα παρέχεται, εφόσον η επιχείρηση διατηρήσει, κατά μέσο όρο, τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε, κατά την 1.3.2020, βάσει των στοιχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, έως και την 1.8.2021. Για την πλήρωση της ανωτέρω προϋπόθεσης, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση, κατά την 1.8.2020 ή κατά την 1.3.2020, κατά περίπτωση, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν οι λύσεις των συμβάσεων λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Σχετικά με την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙΙ» (Σεπτέμβριος και Οκτώβριος 2020), με το άρθρο 9 παρ. 1 και 8 της ανωτέρω υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ 281/2020 ΚΥΑ προβλέπεται ότι το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα διατηρήσει από την 1.9.2020 έως την 31.3.2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1.9.2020, βάσει των στοιχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Σε περίπτωση που το επίπεδο απασχόλησης που είχε η επιχείρηση, κατά την 1.9.2020, είναι υψηλότερο από αυτό που είχε κατά την 1.3.2020, βάσει των στοιχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει κατά το διάστημα από 1.9.2020 έως την 31.3.2020, το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1.3.2020. Ο έλεγχος πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά στο μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης, κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση, κατά την 1.9.2020 ή την 1.3.2020, κατά περίπτωση, δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν οι λύσεις των συμβάσεων εργασίας, λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Ερώτηση : Πότε και πως θα καταβληθεί το Δώρο Χριστουγέννων 2020;

Απάντηση : Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4722/2020,  οι εργοδότες - επιχειρήσεις των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, κατά τον χρόνο που ορίζεται στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 ΚΥΑ (Β’ 742), ήτοι στις 21/12/2020.

Στην περίπτωση, κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, εξαιρουμένων των διαστημάτων αναστολής, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του, το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της. Στην περίπτωση, κατά την οποία η σύμβαση εργασίας των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις  εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σύμβασης, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων 2020 υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Ερώτηση :     Πως αντιμετωπίζεται από τον εργοδότη ο εργαζόμενος που θα νοσήσει από κορωνοϊό – COVID 19 και τι δικαιούται ο τελευταίος;

Απάντηση :     Ο εργαζόμενος  που θα νοσήσει από κορωνοϊό - COVID-19 και απέχει από την εργασία του σε επιχείρηση που λειτουργεί, εφόσον προσκομίσει στον εργοδότη σχετική ιατρική γνωμάτευση, η αποχή του αντιμετωπίζεται ασφαλώς ως ασθένεια.  Ειδικότερα,  ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει τις αποδοχές του μέχρι ενός (1) μήνα, αν έχει συμπληρώσει έτος στην εργασία του ή μέχρι ενός 15νθημέρου, αν έχει συμπληρώσει 10ήμερο στον εργοδότη, αλλά όχι και έτος. Ως προς τον υπολογισμό των αποδοχών ασθενείας, εφόσον η ασθένεια του εργαζομένου διαρκέσει έως 3 ημέρες, η επιχείρηση υποχρεούται να του καταβάλει το 1/2 του 1/25 του μισθού του ή το μισό του ημερομισθίου του για κάθε μέρα απουσίας από την εργασία του. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ασθενήσει για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών, για πρώτη φορά μέσα στο εργασιακό έτος, τότε για τις 3 πρώτες ημέρες ισχύει ό,τι και παραπάνω. Από την 4η μέρα, ο ασφαλιστικός φορέας, στον οποίο είναι ασφαλισμένος ο εργαζόμενος, καταβάλει μία ημερήσια επιδότηση για όλες τις υπόλοιπες ημέρες που είναι ασθενής. Η επιδότηση αυτή ορίζεται από την ασφαλιστική κλάση και την οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου. Από την πλευρά της, η επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο, για κάθε μέρα απουσίας του, ολόκληρο το ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού του, μειωμένο κατά την ημερήσια επιδότηση που χορηγείται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Όταν ο εργαζόμενος ασθενήσει για διάστημα μεγαλύτερο των 3 ημερών, για παραπάνω από μία φορά μέσα στο ίδιο εργασιακό έτος, η επιχείρηση οφείλει να του καταβάλει ολόκληρο το ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού του, μειωμένο κατά την ημερήσια επιδότηση από την πρώτη μέρα απουσίας από την εργασία του.

Ερώτηση :     Πώς αντιμετωπίζεται ο εργαζόμενος που τίθεται σε περιορισμό επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, έπειτα από σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ);

Απάντηση :     Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4722/2020, ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο, ο οποίος τίθεται σε περιορισμό επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται : α) να καθορίσει με απόφασή του, ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο, στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ  (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 6), ή β) εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας, να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον. Ο χρόνος αναπλήρωσης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος των εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.

Ερώτηση :     Πώς αντιμετωπίζεται από τον εργοδότη ο εργαζόμενος που έχει τεθεί σε περιορισμό επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, έπειτα από σύσταση του Ε.Ο.Δ.Υ.;

Απάντηση :     Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα της κατ΄ οίκον παραμονής του εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών που δικαιούται ο τελευταίος, καθώς και τις ανάλογες ασφαλιστικές εισφορές.

Ερώτηση :     Πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση τέκνο εργαζομένου νοσήσει από κορωνοϊό COVID -19;

Απάντηση :     Σύμφωνα με το άρθρο 16 Ν. 4722/2020, γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων. Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας, ενώ για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία του εργαζομένου. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τους εργαζομένους της επιχειρήσεώς τους που κάνουν χρήση της ανωτέρω άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής.

Ερώτηση :     Πως αμείβονται στην ανωτέρω περίπτωση οι εργαζόμενοι;

Απάντηση : Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό COVID-19, λαμβάνουν αποδοχές ως εξής : κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση των στοιχείων των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, ο τρόπος της οποίας ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών.

Ειδικά για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005 (Α` 314), η ανωτέρω άδεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη.

Ερώτηση :     Τι γίνεται σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας ή μονάδων φροντίδας των παιδιών;

Απάντηση :     Με το άρθρο 1 παρ. 1 περ. 8 της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/6.11.2020 ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» ορίζεται ότι αναστέλλεται η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των Γυμνασίων, των Λυκείων και άλλων σχολικών μονάδων. Ήδη, με την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 72989 /14.11.2020 ΚΥΑ προβλέφθηκε η αναστολή δια ζώσης λειτουργίας και των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων , των δημοτικών σχολείων, των ολοήμερων σχολείων, των γυμνασίων και λυκείων, των απογευματινών δραστηριοτήτων, καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών του παρόντος σημείου (συμπεριλαμβανομένων και των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών).

Στο ανωτέρω πλαίσιο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 46621/1415/12.11.2020  Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, προκειμένου για εργαζόμενους τέκνων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν σε  μονάδες/δομές παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης των οποίων η λειτουργία ή η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία αναστέλλεται, συστήνεται, κατ’ αρχήν, η παροχή εξ αποστάσεως εργασία, εφόσον αυτή είναι εφικτή. Εάν δεν είναι δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, τότε χορηγείται  η άδεια ειδικού σκοπού. Υπενθυμίζεται ότι η άδεια ειδικού σκοπού αποτελεί ένα ειδικό σχήμα άδειας τριών ημερών  που ακολουθείται από την χορήγηση μιας ημέρας  ετήσιας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά ανά τέσσερις ημέρες. Αναλυτικότερα,  οι 2 ημέρες χορηγούνται με αποδοχές  από τον εργοδότη, η τρίτη ημέρα επιδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό και η τέταρτη ημέρα αφαιρείται από την ετήσια κανονική άδεια του εργαζομένου. Το σχήμα επαναλαμβάνεται κυκλικά, σύμφωνα με την αίτηση του εργαζομένου, κατά το διάστημα της προσωρινής αναστολής λειτουργίας της εν λόγω σχολικής ή μονάδας φροντίδας του παιδιού.

Ερώτηση :     Δικαιούνται και οι δύο γονείς να λάβουν άδεια ειδικού σκοπού;

Απάντηση :     Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4682/2020, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις :

i)          Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες, με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή, σε περίπτωση που μοιραστούν την άδεια, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς.

ii)         Σε περίπτωση που ο ένας γονέας είναι εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, ενώ ο άλλος στο Δημόσιο, απαιτείται η προσκόμιση στον εργοδότη της υπεύθυνης δήλωσης του εργαζόμενου γονέα στο Δημόσιο ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής.

iii)        Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη αναπηρίας.

iv)        Σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας, ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν μεταξύ τους συμφωνήσουν διαφορετικά, σύμφωνα με την κοινή τους υπεύθυνη δήλωση ως ανωτέρω.

Ερώτηση :     Τι γίνεται σε περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει εξαντλήσει τις ημέρες  κανονικής του άδειας για το έτος 2020;

Απάντηση:      Σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 46621/1415/12.11.2020 και 39683/1259 /1.10.2020 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εργασίας, σε περίπτωση εργαζόμενων που έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα της ετήσιας κανονικής άδειας για το 2020,  κατά την τέταρτη μέρα του σχήματος της άδειας ειδικού σκοπού, μπορεί να χορηγηθεί και να δηλωθεί οποιαδήποτε άλλη νόμιμη άδεια δικαιούται ο εργαζόμενος, είτε αυτή χορηγείται με αποδοχές είτε χωρίς αποδοχές, όπως π.χ. άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των παιδιών, άδεια λόγω ασθένειας τέκνου, άδεια άνευ αποδοχών.

Ερώτηση:       Τι ισχύει με την εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία), κατά την τρέχουσα περίοδο (Νοέμβριος 2020) και πώς αυτή δηλώνεται στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»; Σε περίπτωση μη έγκαιρης δήλωσης, υπάρχουν κυρώσεις;

Απάντηση:      Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 44921/1377/2.11.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4830) προβλέπεται ότι επιχειρήσεις - εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, για το μήνα Νοέμβριο, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών. Μάλιστα, εντός 24ώρου από τη δημοσίευση της συγκεκριμένης ΚΥΑ, δηλαδή, μέχρι τα ξημερώματα της 4.11.2020, οι υπόχρεοι πρέπει να προαναγγείλουν στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» την εξ αποστάσεως εργασία ποσοστού 50 % των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, πριν την έναρξη της εργασίας τους, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ». Σε περίπτωση παράβασης το πρόστιμο ανέρχεται σε 3.000,00 €. Ο τρόπος συμπλήρωσης της εξ αποστάσεως εργασίας προβλέπεται με την από 23/9/2020 ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που αφορά σε οδηγίες για την υποβολή του ΕΝΤΥΠΟΥ 4.1. στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Σύμφωνα με αυτές, στο πεδίο παρατηρήσεων αναγράφεται ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης που μπορούν να τεθούν σε εξ αποστάσεως εργασία. Σε περίπτωση που εναλλάσσεται το εξ αποστάσεως προσωπικό της επιχείρησης, στη στήλη ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ, ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, αναγράφονται οι ημέρες που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα στους εργοδότες να τροποποιούν το Έντυπο Ε.4.1., ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

Ερώτηση:      Τι ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες και την εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία);

Απάντηση:      Η από 30.9.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4262 Β΄) καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής και το χρόνο ισχύος των περιπτώσεων β) ως και ε) της παρ.2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), όπως ισχύει για τις ευπαθείς ομάδες εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 37095/1436/18-09-2020 ΚΥΑ (Β’ 4011) οι ευπαθείς ομάδες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, δηλαδή στα «Άτομα Υψηλού Κινδύνου» και στα «Άτομα Ενδιάμεσου Κινδύνου».

Ο εργαζόμενος των ανωτέρω κατηγοριών μπορεί να υπαχθεί στην εξ αποστάσεως εργασία, κατόπιν αιτήματός του στον εργοδότη έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο μέσο λ.χ. τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή γραπτό μήνυμα κινητού τηλεφώνου. Εντός εύλογου χρόνου και όχι πριν από το ανωτέρω αίτημα για εξ αποστάσεως εργασία υποχρεούται ο εργαζόμενος να προσκομίσει ιατρικό πιστοποιητικό περί υπαγωγής του σε μία από τις δύο κατηγορίες ευπαθών ομάδων.

Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχτεί το αίτημα για εξ αποστάσεως εργασία, αν η εργασία είναι δυνατή να λάβει χώρα με τον τρόπο αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση, ο εργοδότης υποχρεούται στη λήψη αναγκαίων μέτρων, ώστε ο εργαζόμενος σε ευπαθή ομάδα να εργάζεται, δίχως να έρχεται σε επαφή με κοινό, δηλαδή με φυσικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στον πίνακα προσωπικού της εκμετάλλευσης. Προς το σκοπό αυτό, η πρόσκαιρη μετακίνηση του ανωτέρω εργαζομένου σε διαφορετική θέση στην επιχείρηση είναι δυνατή, με την αποδοχή του τελευταίου να είναι μονόδρομος. Σε κάθε περίπτωση,  ο εργοδότης οφείλει να σέβεται και την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

Ακόμη κι αν ο εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, δεν υποβάλει αίτημα για εξ αποστάσεως εργασία, τότε ο εργοδότης οφείλει να λάβει αυξημένα μέτρα προστασίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και στις ειδικές κανονιστικές διατάξεις αναφορικά με την τήρηση αποστάσεων και χρήση μάσκας στον εργασιακό χώρο, ανά κλάδο και τόπο οικονομικής δραστηριότητας.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποχρεώνονται σε εξ αποστάσεως εργασία σε όποιες περιπτώσεις η εργασία μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών και σε καμία περίπτωση στο σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης.

Με νεότερη ΚΥΑ (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342, ΦΕΚ Β΄ 4899) ορίζεται ότι η τηλεργασία είναι υποχρεωτική στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων, ανεξαρτήτως εάν αφορά ευάλωτη / αυξημένου κινδύνου ομάδα. Μιας και είναι σε ισχύ όμως, η ΚΥΑ 44928/1377 (ΦΕΚ Β΄4830), είμαστε της απόψεως ότι και με τηλεργασία σε ποσοστό ανερχόμενο τουλάχιστον στο 50% των εργαζομένων, η εργασία των οποίων μπορεί να γίνεται εξ αποστάσεως, ο εργοδότης είναι σύννομος.

Ερώτηση:      Τι ισχύει για το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις  - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, κατά το μήνα Νοέμβριο 2020;

Απάντηση:       Η υπ’ αριθ. 44921/1377 (ΦΕΚ 4830)  ΚΥΑ ορίζει ότι το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, προσαρμόζεται, υποχρεωτικά, για τον μήνα Νοέμβριο, κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπον, ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι, σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη, αντίστοιχα του ωραρίου τους. Επισημαίνεται ότι για το μήνα Νοέμβριο αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 88/1999 (Α’ 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή τους, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι με το άρθρο 23 Ν. 4722/2020 παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2020 η δυνατότητα εργοδοτών που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης, να απασχολούν συγκεκριμένους εργαζομένους υπερωριακά χωρίς την έγκριση του Α.Σ.Ε., με την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί να υπερβαίνονται τα ανώτατα ημερήσια και εβδομαδιαία όρια εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται στην εργατική νομοθεσία.

Ερώτηση:      Τι ισχύει για την μετακίνηση των εργαζομένων (5:00- 21:00);

Απάντηση:      Σχετικά με τη μετακίνηση των εργαζομένων από και προς την εργασία τους ισχύει η υπ΄ αριθμ.  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342, (ΦΕΚ 4899, Β’, 6.11.2020). Σημειώνεται ότι η μετακίνηση εργαζομένου από και προς την εργασία εκτός περιφερειακής ενότητας ή Περιφέρειας είναι δυνατή, σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 1 α) της υπ΄ αριθμ.  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342, (ΦΕΚ 4899, Β’, 6.11.2020). Απαραίτητη προϋπόθεση της μετακίνησης αυτής είναι να φέρει ο εργαζόμενος μαζί του τα αναγκαία έγγραφα οποιασδήποτε μετακίνησης κατά την εργασία του.

Ερώτηση:      Τι ισχύει για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των εργαζομένων (21:00-5:00);

Απάντηση:      Σχετικά με την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση εργαζομένων ισχύει η υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 72687 (ΦΕΚ 4999, Β, 12.11.2020).  Σύμφωνα με την παρ. 6 του μόνου άρθρου της συγκεκριμένης ΚΥΑ προβλέπεται ότι, ειδικώς από τις 21:00 έως τις 5:00, επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών, μεταξύ άλλων και για μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, ο εργαζόμενος, πέραν της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, πρέπει να φέρει υποχρεωτικά μαζί του, ό,τι απαιτείται να έχει και κατά την διάρκεια της μετακίνησής του για λόγους εργασίας από τις 05:00 έως τις 21:00, όπως προβλέπεται στην από 6/11/2020 ορθή επανάληψη των οδηγιών που αναρτήθηκαν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Εναλλακτικά, λοιπόν, η μετακίνηση εργαζομένου πιστοποιείται:

  • Είτε με βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, η οποία μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.
  • Είτε με βεβαίωση κυκλοφορίας, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, κατόπιν υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
  • Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η ομαδική καταχώρηση για την έκδοση των Βεβαιώσεων Αδείας Κυκλοφορίας για τους Εργαζομένους (μέσω «ΕΡΓΑΝΗ»), με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων μέσω αρχείου *xml. Στο κείμενο που συντάσσεται στο «ΕΡΓΑΝΗ» αναφέρεται πλέον ότι «οι ήδη εκδοθείσες από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας ισχύουν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους.»

Σημειώνεται ότι η μεταγενέστερη χρονικά ΚΥΑ ισχύει από τις 13.11.2020 έως και τις 30.11.2020 και ώρα 06:00, όπως προβλέπεται ρητά στην τελευταία παράγραφο αυτής.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η μετακίνηση εργαζομένου από και προς την εργασία εκτός περιφερειακής ενότητας ή Περιφέρειας είναι δυνατή πάντοτε, σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 1 α) της υπ΄ αριθμ.  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.71342, (ΦΕΚ 4899, Β’, 6.11.2020). Απαραίτητη προϋπόθεση της μετακίνησης αυτής είναι να φέρει ο εργαζόμενος μαζί του τα αναγκαία έγγραφα οποιασδήποτε μετακίνησης κατά την εργασία του.

Ερώτηση:      Τι ισχύει με τον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για το μήνα Νοέμβριο 2020;

Απάντηση:      Ο Μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» θεσπίστηκε με το Ν. 4690/2020, με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα για χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 31.12.2020.  Σε αυτόν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι επιχειρήσεις της χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ο Ν. 4690/2020 ορίζει. Για το χρονικό διάστημα από 16.10.2020 έως 31.12.2020 δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση των ρυθμίσεων για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους, δηλαδή μέχρι και τις 31.12.2020.

Η χρήση του Μηχανισμού οδηγεί σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, δίχως η μείωση αυτή να μετατρέπει τη σύμβαση εργασίας των εντασσόμενων στον Μηχανισμό εργαζομένων για το χρονικό διάστημα της χρήσης του. Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων αυτών για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 31.12.2020 καταβάλλεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100%, που αντιστοιχούν στον χρόνο, κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, ενώ για το χρονικό διάστημα που απασχολούνται το κόστος αυτό επιβαρύνει κανονικά τον εργοδότη.

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Οι επιχειρήσεις - εργοδότες που κάνουν χρήση του Μηχανισμού υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται δε, να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον μηχανισμό.

Θεσσαλονίκη, 22.11.2020

Ταρπινίδης Αναστάσιος

Δικηγόρος