«Τροποποίηση της ΚΥΑ 39363/1537 ΚΥΑ-Ευπαθείς Ομάδες Εργαζομένων-Παράταση έως 28.2.2021» (Upd-Σημείωμα)

«Τροποποίηση της ΚΥΑ 39363/1537 ΚΥΑ-Ευπαθείς Ομάδες Εργαζομένων-Παράταση έως 28.2.2021» (Upd-Σημείωμα)

Αποφ. 5648/120/21 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας «Τροποποίηση της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β' 4262) κοινή υπουργική απόφασης ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει.»

(ΦΕΚ 456, τεύχος Β΄ της 6.2.2021)

 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σήμερα η  υπ’ αριθμ. 5648/120/5.2.2021 ΚΥΑ – ΦΕΚ 456 Β΄, με την οποία παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2021 ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) όπως ισχύει, που αναφέρεται στο άρθρο 6 της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 ΚΥΑ.

Ι. Στις περιπτώσεις β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι :

«β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες* δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις περ. (β) και (γ), ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.

ε) Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020».

ΙΙ. Η υπ’ αριθμ. 39363/1537/30-9-2020 ΚΥΑ - ΦΕΚ 4262 Β΄ καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής των περιπτώσεων β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει, για τις «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων»* του ιδιωτικού τομέα.

Κατά τη γνώμη μας, στην συγκεκριμένη ΚΥΑ, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα :

1. Προβλέπεται ότι ο εργαζόμενος οφείλει να προσκομίσει το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή του αιτήματος για τηλεργασία (και όχι εκ των προτέρων) – (άρθρο 2§Α3).

2. Προβλέπεται ότι, εάν η παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας δεν καθίσταται εφικτή, ο εργοδότης οφείλει να εξετάσει και τη δυνατότητα της πρόσκαιρης απασχόλησης του εργαζόμενου‐ αιτούντα σε άλλη θέση εργασίας, ενώ ο εργαζόμενος οφείλει να αποδεχθεί την σχετική πρόταση του εργοδότη, εκτός κι αν αδυνατεί να το πράξει για σπουδαίο και σοβαρό κατ’ αντικειμενική κρίση λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργοδότη του (άρθρο 2§Α5).

3. Διευκρινίζεται ότι ως «κοινό» νοούνται τα άτομα που δεν είναι ενταγμένα στο πάγιο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης (άρθρο 2§Α5).

4. Η αναστολή της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη μπορεί να εφαρμοσθεί μόνον στην περίπτωση εργαζομένων, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν σωρευτικά και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις :

  • Οι εργαζόμενοι να ανήκουν στην κατηγορία των «Ατόμων Υψηλού κινδύνου» **.
  • Οι εργαζόμενοι να έχουν υποβάλει αίτηση προς τον εργοδότη τους για παροχή τηλεργασίας ***

5. Πριν τη θέση της σύμβασης εργασίας σε αναστολή, ο εργοδότης οφείλει να ενημερώσει γραπτώς τον εργαζόμενο που η σύμβασή του πρόκειται να τεθεί σε αναστολή για τους λόγους αδυναμίας, αφενός, αποδοχής του αιτήματός του να τηλεργασθεί και, αφετέρου, ανάθεσης άλλων καθηκόντων, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με το κοινό (άρθρο 2§Α6).

6. Όλα τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ μέτρα ισχύουν έως 28.2.2021 [υπ’ αριθμ. 5648/120/5.2.2021 ΚΥΑ – ΦΕΚ 456 Β΄].

* Ο καθορισμός της έννοιας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19 και τα απαιτούμενα ιατρικά πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίζει ο εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστούν οι περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως ισχύει, περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 37095/1436 - ΦΕΚ 4011, Β.

** Για τους εργαζόμενους που ανήκουν στην κατηγορία των «Ατόμων ενδιαμέσου κινδύνου» δεν παρέχεται η δυνατότητα να τεθεί η σύμβαση εργασίας τους σε αναστολή (βλ. τη διατύπωση του άρθρου 2 § Β της ΚΥΑ,  τον τίτλο και τη ρητή διατύπωση του άρθρου 3 της ΚΥΑ και το άρθρο 5 § Α1α της ΚΥΑ).

*** Το ότι δεν μπορούν να υπαχθούν στο μέτρο της αναστολής εργαζόμενοι που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν έχουν υποβάλει αίτημα για τηλεργασία, προκύπτει, κατά τη γνώμη μας, από τη διατύπωση του άρθρου 2 § Α6 της ΚΥΑ (το οποίο προϋποθέτει και την εξάντληση της δυνατότητας του εργοδότη να αποδεχθεί αίτημα του εργαζόμενου για τηλεργασία), από τη διατύπωση του άρθρου 2 § Γ (το οποίο, μολονότι αναφέρεται στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν υποβάλει αίτημα για τηλεργασία, δεν παραπέμπει στη δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου της αναστολής), από τη διατύπωση του άρθρου 3 (το οποίο αναφέρει ότι ο εργοδότης θέτει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας «για το χρονικό διάστημα που αιτείται ο εργαζόμενος» - Βάσει των διατάξεων, ο εργαζόμενος μπορεί να αιτηθεί μόνον την απασχόλησή του εξ αποστάσεως και όχι την αναστολή της σύμβασης εργασίας του), από τη διατύπωση του άρθρου 5 § Α1β (όπου, ως στοιχείο της υπεύθυνης δήλωσης που πρέπει να υποβληθεί από τον εργοδότη ο οποίος θέτει εργαζόμενο σε αναστολή, προβλέπεται και η αναφορά ότι δεν ήταν δυνατό να αποδεχθεί το αίτημα του εργαζόμενου να τηλεργασθεί, κατά το άρθρο 2 § Α4). 

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο όγδοο της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α' 177) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4722/2020 (Α' 177).

2. Τις διατάξεις του άρθρου δέκατου τρίτου της από14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76).

3. Τις διατάξεις του άρθρου ενδέκατου της από 20.3.2020  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 137).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α'119).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α' 2).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123).

15. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).

16. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ» (Β' 3520).

17. Την υπό στοιχεία οικ. 12997/231/23-3-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (Β' 993).

18. Την υπό στοιχεία οικ. 17788/346/8-5-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Περαιτέρω μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας» (Β' 1779).

19. Την υπ' αρ. 14556/448/07-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, (Α' 55)» (Β'1208), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ' αρ. 16135/499/23-04-2020 (Β' 1566), 20788/610/ 29-05-2020 (Β' 2083), οικ. 26308/768/30-6-2020 (Β' 2684), οικ. 30742/1002/28-7-2020 (Β' 3148), οικ. 36124/1194/11-09-2020 (Β' 3945), οικ. 52241/1567/ 17-12-2020 (Β' 5586) όμοιές της.

20. Την υπ' αρ. 37095/1436/17-09-2020 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτουμένων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161)» (Β' 4011).

21. Την υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 «Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας» (Β' 4262),

22. Την υπ' αρ. οικ.3269/168/22.01.2021 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

23. Το γεγονός ότι το ύψος της επιπλέον προκαλούμενης δαπάνης στον κρατικό προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από την παρούσα απόφαση δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων και εξαρτάται από το πλήθος των ατόμων που θα κάνουν χρήση της διάταξης, αποφασίζουμε:

Ο χρόνος ισχύος των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55) όπως ισχύει, που αναφέρεται στο άρθρο 6 της υπ' αρ. 39363/1537/30-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης, παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021