«ΣΣΕ 15.2.2021 Ηλεκτρολόγων που απασχολούνται σε Ξενοδοχεία»

«ΣΣΕ 15.2.2021 Ηλεκτρολόγων που απασχολούνται σε Ξενοδοχεία»

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15.2.2021 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων όλων των κατηγοριών που απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας»

(Πράξη Καταθέσεως Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 3/15.2.2021)

 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα την 15η Φεβρουάριου 2021 οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.)

και

2. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδας,

νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συμβάσεως εργασίας.

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι ηλεκτρολόγοι, οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι, οι αδειούχοι αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγοι και οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Α' ειδικότητος 1ης και 2ης ομάδας με θέση που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Άρθρο 2

Βασικοί μισθοί - ημερομίσθια

1. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2019 δυνάμει της από 9-10-2017 σσε (ΠΚ 13/25-10-2017), παραμένουν σταθεροί για το χρονικό διάστημα από την 1-1-2021 έως την 31-12-2022.

2. Οι μαθητευόμενοι ηλεκτρολόγοι αμείβονται σύμφωνα με τις αποδοχές και τους λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Οι ενήλικοι νεοεισερχόμενοι στον ξενοδοχειακό κλάδο εργαζόμενοι ηλικίας έως 24 ετών αμείβονται με βασικό μισθό 680,00 Ευρώ, μέχρι να συμπληρώσουν την ηλικία των 24 ετών, εφόσον η επιχείρηση επιθυμεί να αμείβει τους εν λόγω εργαζομένους σύμφωνα με τη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 3

Επίδομα τροφής

Εφόσον η επιχείρηση ετοιμάζει καθημερινά φαγητό το οποίο δύνανται να καταναλώνουν ol εργαζόμενοι, αφαιρει ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ετοιμάζει καθημερινά φαγητό, τότε δεν δικαιούται να παρακρατήσει το παραπάνω ποσοστό επί του βασικού μισθού των εργαζομένων.

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου-ενίσχυση της απασχόλησης

Τα μέρη αναγνωρίζοντας τη συμβολή που μπορεί να έχει η επέκταση της τουριστικής περιόδου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης και παράλληλα την ανάγκη ενίσχυσης της απασχόλησης συμφωνούν τα εξής:

1. Επίδομα εποχικής απασχόλησης

Χορηγείται ποσοστό 5%, το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού μισθού, στους εργαζόμενους εποχιακά σε ξενοδοχεία εποχικής λειτουργίας και για κάθε μήνα απασχόλησής τους. Το επίδομα αυτό θα καταβάλλεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα από 10 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου.

2. Απασχόληση προσωπικού μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου

2.1. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας οι οποίες θα αποφασίσουν την επέκταση της περιόδου λειτουργίας τους διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από ορισμένους ή το σύνολο των εργαζομένων τους, οι οποίοι υπάγονται στο πεδίο ισχύος της παρούσας σσε και απασχολούνται εποχικά, να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων εργασίας τους. Ο καθορισμός των εργαζομένων και η διάρκεια παράτασης της κάθε συμβάσεως ανήκει στην επιλογή της κάθε επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται να αρνηθούν το αίτημα αυτό της επιχείρησης.

2.2. Σημειώνεται πως η τυχόν απόφαση της επιχείρησης να συνεχίσει τη λειτουργία της καί μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου δεν επηρεάζει το χρόνο λήξης των συμβάσεων εργασίας του υπόλοιπου εποχικού προσωπικού της επιχείρησης.

2.3. Οι εργαζόμενοι των οποίων η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων θα παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους θα λαμβάνουν κατά το χρονικό διάστημα που θα εργαστούν κατά την περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως και 30 Απριλίου το επίδομα τριετιών μειωμένο ως εξής: Οι έξι δεύτερες τριετίες θα προσαυξάνονται με ποσοστό 5% αντί του 8% που προβλέπεται από την από 30-3-2015 (Π.Κ. 3/2015) ΣΣΕ. Η επιχείρηση απαγορεύεται να αντικαταστήσει με τους ανωτέρω εργαζομένους τυχόν μόνιμα απασχολούμενο προσωπικό. Στην περίπτωση που η επιχείρηση παραβεί τη συγκεκριμένη υποχρέωσή της η στην παρούσα παράγραφο μείωση δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 5

Καθορισμός ημερών και ωρών εργασίας

Το άρθρο 10 της από 30-3-2015 σσε (Π.Κ. 3/2015), όπως αυτό αντικαταστάθηκε δυνάμει της από 9-10-2017 σσε (ΠΚ 13/2017), τροποποιείται ως εξής:

10.1. Οι ημέρες και ώρες εργασίας των υπαγόμενων στην παρούσα καθορίζονται όπως ορίζονται στην ισχύουσα ρύθμιση περί των όρων αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας με τις στις επόμενες παραγράφους διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα:

10.2. Οι ημέρες της εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών της παρούσας καθορίζονται σε πέντε (5) με 40 ώρες εργασίας. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν μόνο:

1. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε (5) αστέρων.

2. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τεσσάρων (4) αστέρων.

3. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τριών (3) αστέρων από 35 δωμάτια και άνω.

4. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας δύο (2) αστέρων από 35 δωμάτια και άνω. Καταργείται εφεξής ο όρος που περιλαμβάνεται σε προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις (ΣΣΕ, ΔΑ) για τη χορήγηση συνεχών ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης στους εργαζόμενους με πενθήμερο, παρέχοντας εφεξής στην επιχείρηση τη δυνατότητα να κατανέμει στους εργαζόμενους τη διήμερη ανάπαυση εντός της εβδομάδας, όχι όμως με συνεχόμενη μορφή, αλλά διακεκομμένα, με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης και λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο εργασίας

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στα ανωτέρω εδάφια, σε περίπτωση που η πληρότητα του ξενοδοχείου υπερβεί το 70% και για όσο διάστημα διατηρηθεί το συγκεκριμένο ποσοστό η επιχείρηση δύναται, να εφαρμόσει με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου σύστημα εργασίας έξι εργασίμων ημερών με 40 ώρες απασχόλησης εβδομαδιαίως. Ο καθορισμός των εργαζομένων που θα εργαστούν επί εξαημέρου ανήκει στην επιλογή του εργοδότη. Η πληρότητα του ξενοδοχείου θα αποδεικνύεται από το θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ βιβλίο πόρτας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

10.3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία (1) ώρα ημερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αμοιβή εξ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 40 ωρών εργασίας. Αντί του ανωτέρω συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας, σε περίπτωση που παρουσιάσουν πληρότητα που υπερβαίνει το 70% και για όσο διάστημα διατηρείται το συγκεκριμένο ποσοστό αποδεικνυόμενο από το βιβλίο πόρτας του ξενοδοχείου, θεωρημένο από την οικεία ΔΟΥ ή άλλο πρόσφορο μέσο, οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι δύο (2) ώρες ημερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αμοιβή εξ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας υπολογιζόμενες επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 40 ωρών εργασίας. Προς αντιστάθμιση των πρόσθετων ωρών εργασίας δύναται να χορηγείται στον εργαζόμενο αντί μειωμένου ωραρίου ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασμός και των δύο.

Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε θερινούς τουριστικούς προορισμούς και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΣΣΕ που εφαρμόζεται συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως, ανεξαρτήτως της τυχόν έκτακτης απασχόλησης ορισμένων εργαζομένων πέραν του πενθημέρου λόγω του φόρτου και της σώρευσης της εργασίας - συμφωνείται οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται έως δύο (2) ώρες ημερησίως πέραν του νομίμου ωραρίου τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, χωρίς αυτές οι ώρες να αμείβονται ως υπερεργασιακή ή νόμιμη υπερωριακή ή κατ' εξαίρεση υπερωριακή απασχόληση με την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των σαράντα (40) ωρών (ή του μικρότερου συμβατικού ωραρίου) ώρες εργασίας την εβδομάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας των μηνών Μαΐου, Ιούνιου, Σεπτέμβριου και Οκτώβριου ώστε κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο των μηνών Μάίου έως και Οκτωβρίου, ο μέσος όρος των ωρών εργασίας στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νομίμων υπερωριών της περιόδου μειωμένης απασχόλησης, να παραμένει στις σαράντα (40) ώρες ή εάν εφαρμόζεται μικρότερο συμβατικό ωράριο, να παραμένει στον αριθμό ωρών του μικρότερου αυτού ωραρίου. Εφ' όσον εφαρμοστούν τα ανωτέρω κατά την περίοδο της μειωμένης απασχόλησης ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει πλήρες ημερομίσθιο.

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθείτην παροχή της επί πλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζομένου να παράσχει επί πλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

Προκειμένου να γνωρίζει η ξενοδοχειακή επιχείρηση ότι ο εργαζόμενος επιθυμεί να υπαχθεί στο συγκεκριμένο σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας οφείλει να έχει στην κατοχή της σχετική υπογεγραμμένη δήλωσή του εργαζομένου.

Κατά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας της πρώτης παραγράφου επιτρέπεται να χορηγείται στον εργαζόμενο, αντί μειώσεως των ωρών εργασίας, προς αντιστάθμιση των προσθέτων ωρών που εργάσθηκε κατά την περίοδο αυξημένου ωραρίου, ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή ανάλογη προσαόξηση της ετήσιας άδειας με αποδοχές ή συνδυασμός μειωμένων ωρών και ημερών αναπαόσεως ή ημερών αδείας.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτησης ή απόλυσης του εργαζομένου, δεν εφαρμόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σύμφωνα με το ανωτέρω σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, έχουν πλήρη εφαρμογή όλες οι προστατευτικές διατάξεις που καθορίζουν τις συνέπειες της υπέρβασης του ημερησίου και εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας.

10.4. Τα μέρη συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στον τρόπο λειτουργίας τους αναγνωρίζουν πως τυχόν έκτακτη απασχόληση πέραν των καθοριζόμενων στο παρόν άρθρο ημερών εργασίας, η οποία θα πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου και θα αμείβεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας (αποζημίωση ίση με ένα ημερομίσθιο, συν 75% αν η ημέρα εργασίας συμπίπτει με Κυριακή) δικαιολογείται από τη φύση της ασκούμενης δραστηριότητας και δεν αποτελεί καταστρατήγηση του παρόντος άρθρου και του συστήματος εργασίας που η επιχείρηση εφαρμόζει. Ο καθορισμός των εργαζομένων που θα εργαστούν επιπλέον ημέρες κατά τα ανωτέρω ανήκει στην επιλογή του εργοδότη.

Άρθρο 6

Συνδικαλιστική Εισφορά

Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρακρατούν κατά την πληρωμή της μισθοδοσίας του μηνός Ιουλίου, εκάστου έτους από τους μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα ποσό αξίας είκοσι (20) ευρώ, ποσό που αποτελεί την ετήσια συνδρομή τους προς την Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδος. Η ξενοδοχειακή επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδος ποιοι εργαζόμενοι μέλη της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδος δεν αποδέχονται την ως άνω παρακράτηση, αποστέλλοντας πίνακα με αναλυτική κατάσταση, στην οποία το κάθε μέλος θα έχει αναγράψει ιδιοχείρως το ονοματεπώνυμο του και θα έχει θέσει παραπλεύρως την υπογραφή του.

Όσοι εργαζόμενοι δεν επιθυμούν να γίνεται η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς από τις αποδοχές τους, υποχρεοόνται να καταθέσουν έγγραφη δήλωση τους, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, διαφορετικά η παρακράτηση είναι υποχρεωτική.

Το παρακρατούμενο ποσό θα κατατίθεται, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την παρακράτηση, σε τραπεζικό λογαριασμό, υπέρ της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδος, τα στοιχεία του οποίου έγκαιρα και με αποκλειστική ευθύνη της, η Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδος οφείλει να γνωστοποιεί με δήλωση της, εγγράφως, στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, με την κοινοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου. Την δήλωση της αυτή η Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδος οφείλει να επαναλαμβάνει κάθε φορά που μεταβάλλονται τα στοιχεία του λογαριασμού.

Άρθρο 7

Λοιπές Ρυθμίσεις

Στο τέλος της παραγράφου 11.2 του άρθρου 11 της από 30-3-2015 (Π.Κ. 3/2015) σσε προστίθεται το εξής εδάφιο:

Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά μόνο τους εργαζομένους εκείνους που η λήψη γάλακτος επιβάλλεται εξαιτίας του αντικειμένου και των συνθηκών εργασίας.

Άρθρο 8

Διατήρηση διατάξεων-Αρχή ευνοϊκότερης Ρύθμισης

Α. Οι όροι των από 7-4-2015, με αριθμό κατάθεσης 3/2015, από 08-4-2016 με αριθμό κατάθεσης 7/2016 και από 9-10-2017 με αριθμό κατάθεσης 13/2017 σ.σ.ε. που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται με την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ.

Β. Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση, νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Κανονισμούς Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρο 9

Χρόνος ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουάριου 2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε κάποια επιμέρους ρύθμισή της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ