«Συνέπειες Χιονοπτώσεων»

«Συνέπειες Χιονοπτώσεων»

«Συνέπειες Χιονοπτώσεων»

Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

Α. Οι Χιονοπτώσεις, όταν είναι ασυνήθους μορφής και εντάσεως, μπορεί να θεωρηθούν ως γεγονός ανωτέρας βίας, γεγονός δηλαδή του οποίου οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν και να αποτραπούν ακόμη και δια μέτρων άκρας επιμελείας και συνέσεως. Συνεπώς, για τον εργοδότη ο οποίος εξ αιτίας των χιονοπτώσεων δεν καθίσταται δυνατόν να θέση σε λειτουργία την επιχείρησή του και να αποδεχθή τις τυχόν προσφερόμενες υπηρεσίες των μισθωτών του, οι χιονοπτώσεις μπορεί να θεωρηθούν ως γεγονός ανωτέρας βίας, που κατά το άρθρο 656 του ΑΚ τον απαλλάσσει της υποχρεώσεως προς καταβολήν των αποδοχών.

Παραλλήλως, για τους μισθωτούς, οι οποίοι, ένεκα των ασυνήθους μορφής και εντάσεως χιονοπτώσεων, δεν καθίσταται δυνατόν (ο εργοδότης μπορεί εν αμφιβολία να ζητήση από τον μισθωτό σχετική βεβαίωση από τον Δήμο ή από την Αστυνομία) να προσέλθουν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, το γεγονός των χιονοπτώσεων θεωρείται ως σπουδαίος λόγος, μη οφειλόμενος σε υπαιτιότητά τους (αρθρ. 657 ΑΚ), που τους παρέχει το δικαίωμα να ζητήσουν τις αποδοχές του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο λόγω των χιονοπτώσεων καθίσταται αδύνατον να προσέλθουν στην εργασία τους (και εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 658 ΑΚ) εφ’ όσον βεβαίως η επιχείρηση λειτούργησε.

Β. Το άρθρο 656 ΑΚ (υπερημερία εργοδότου), όπως ισχύει από 20-3-2013 (αρθρ. 61 Ν. 4139/13 - ΔΕΝ 2013 σελ. 406), ορίζει τα εξής:

«Αν ο εργοδότης έγινε υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει την πραγματική απασχόλησή του, καθώς και τον μισθό για το διάστημα που δεν απασχολήθηκε. Δικαίωμα να απαιτήσει τον μισθό έχει ο εργαζόμενος και στην περίπτωση που η αποδοχή της εργασίας είναι αδύνατη από λόγους που αφορούν στον εργοδότη και δεν οφείλονται σε ανώτερη βία. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να παράσχει την εργασία σε άλλο χρόνο. Ο εργοδότης, όμως, έχει δικαίωμα να αφαιρέσει από τον μισθό κάθε τι που ο εργαζόμενος ωφελήθηκε από την ματαίωση της εργασίας ή από την παροχή της αλλού».

Σχετικό με τις χιονοπτώσεις είναι και το υπ’ αρ. 2019/2002  Έγγραφο του Υπ. Εργασίας (βλ. ΔΕΝ 2017 σελ. 73).

 

Πετίνη-Πηνιώτη Χρυσούλα

Δικηγόρος