«Νέες ρυθμίσεις Κορωνοϊού»

«Νέες ρυθμίσεις Κορωνοϊού»

«Νέες ρυθμίσεις Κορωνοϊού»

Σημείωμα του Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας

 

 

 

 

Με τον νέο Νόμο 4778/2021 (ΦΕΚ 26, τεύχος Α΄ της 19.2.2021) θεσπίζονται τα εξής:

1. Παρατείνεται μέχρι 31.3.3021 ο Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και έχει εφαρμογή για εργαζομένους με πλήρη απασχόληση την 31.1.2021. Παρέχεται εξουσιοδότηση εκδόσεως ΚΥΑ με την οποία, μεταξύ των άλλων, να παρατείνεται περαιτέρω κ.λπ. το χρονικό διάστημα εφαρμογής του Μηχανισμού (άρθρο 40).

2. Προβλέπεται η εφαρμογή του συστήματος αναστολής συμβάσεως σε προσληφθέντες μέχρι 31.1.2021, με διάρκεια ισχύος όσο και εκείνη της αναστολής λειτουργίας της επιχ/σεως ή υποκαταστήματος (με διαταγή Δημοσίας Αρχής ή πληττομένων) και μέχρι 31.3.2021. Παρέχεται εξουσιοδότηση παρατάσεως με εκδιδομένη ΚΥΑ (άρθρο 41).

3. Επεκτείνεται η οικονομική στήριξη καλλιτεχνών (άρθρο 42).

4. Προβλέπεται έκτακτη οικονομική αποζημίωση για τους εποχικώς εργαζομένους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου που δεν έχουν δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης (άρθρο 43).

5. Λαμβάνονται μέτρα στηρίξεως εργαζομένων και εργοδοτών σε τουριστικά καταλύματα δωδεκαμήνου λειτουργίας (ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.-άρθρο 37).

6. Προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για διανομείς κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (άρθρο 39).

7. Παρατείνεται η ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών μέχρι 31.12.2021 (άρθρο 44).

8. Προβλέπεται η προκαταβολή συντάξεως σε όσους υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου (άρθρο 34).

9. Επεκτείνεται η απαλλαγή μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων (άρθρο 31).

Πετίνη-Πηνιώτη Χρυσούλα

Δικηγόρος