«Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νέος Εργασιακός Νόμος»

«Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νέος Εργασιακός Νόμος»

Ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.»

(ΦΕΚ 101, τεύχος Α΄ της 19.6.2021)

* * *

► Ο Νόμος όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

 

Με αφορμή τη δημοσίευση του Ν. 4808/2021, με τον οποίο επήλθε σειρά αλλαγών στην Εργατική Νομοθεσία, το Δελτίον Εργατικής Νομοθεσίας (ΔΕΝ) θα διενεργήσει 5ωρα Διαδικτυακά Σεμινάρια, με στόχο την ενημέρωση και την επίλυση των προβληματισμών που γεννώνται από τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις.

► Για περισσότερες πληροφορίες και Φόρμα Δηλώσεως Συμμετοχής εδώ