«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021»

«Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021»

Αποφ. 47100/21 Υπ. Οικονομικών-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιούνιο 2021.»

(ΦΕΚ 2975, τεύχος Β΄ της 6.7.2021)

 

 

* * *

Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ