«2η Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.41332-Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 5.7. έως 12.7.2021»

«2η Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.41332-Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 5.7. έως 12.7.2021»

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42640/21 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 41332/2.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο- ράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β' 2879).»

(ΦΕΚ 2979, τεύχος Β΄ της 7.7.2021)

 

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ