«Διατάξεις για υποχρέωση επίδειξης πιστοπ. εμβολιασμού, υποχρεωτικό εμβολιασμό, εμμίσθους δικηγόρους» (Σημείωμα)

«Διατάξεις για υποχρέωση επίδειξης πιστοπ. εμβολιασμού, υποχρεωτικό εμβολιασμό, εμμίσθους δικηγόρους» (Σημείωμα)

Ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις.»

(ΦΕΚ 130, τεύχος Α΄ της 23.7.2021»

 

 

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε ο Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130, Α΄, 23.07.2021).

Μεταξύ των διατάξεων που περιλαμβάνει ο νόμος, επισημαίνουμε :

  • Τη διάταξη του άρθρου 205, σύμφωνα με την οποία, από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και μέχρι την 31.12.2021, οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. ή βεβαίωση εμβολιασμού ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται*.
  • Τη διάταξη του άρθρου 206, αναφορικά με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και τις συνέπειες στις περιπτώσεις που δεν τηρηθεί η υποχρέωση αυτή.
  • Τη διάταξη του άρθρου 188, όπου, μεταξύ άλλων, προβλέπεται πως :

- Ο έμμισθος δικηγόρος ασκεί ελεύθερα τα επιστημονικά του καθήκοντα, όπως επιβάλλουν ο νόμος και η συνείδησή του, χωρίς να υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα και στην υπαλληλική ιεραρχία του εντολέα του.

- Η έμμισθη εντολή δεν δημιουργεί υποχρέωση του δικηγόρου να εκπροσωπεί δικαστικά ή εξώδικα, ως φυσικά πρόσωπα, τα μέλη της διοίκησης και τους υπαλλήλους του εντολέα του, καθώς δεν συνδέεται μαζί τους με σύμβαση έμμισθης εντολής.

- Ο έμμισθος δικηγόρος δεν υποχρεούται να παρέχει νομικές υπηρεσίες σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, πέραν του εντολέα του, ακόμα και αν ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών, εκτός αν τέτοια υποχρέωση προβλέπεται ρητά στη σύμβαση έμμισθης εντολής.

* Σύμφωνα με τις συνοδευτικές εκθέσεις της τροπολογίας με την οποία εντάχθηκε η συγκεκριμένη διάταξη στο Ν. 4820/2021 (βλ. το δεύτερο επισυναπτόμενο αρχείο), η σχετική υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού ή νόσησης από τον κορωνοϊό εκ μέρους των εργαζομένων, προβλέπεται δεδομένης της ανάγκης διαμόρφωσης εκ μέρους του εργοδότη ασφαλούς εικόνας ως προς την ενδεχόμενη διακινδύνευση της δημόσιας υγείας που σημειώνεται στο επαγγελματικό περιβάλλον (βλ. σελ. 8 του δεύτερου επισυναπτόμενου αρχείου). Επίσης, η παροχή της ενημέρωσης ως προς τον εμβολιασμό ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό εμφανίζεται ως αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, δεδομένων και των μεταλλάξεων του ιού (βλ. σελ. 8 του δεύτερου επισυναπτόμενου αρχείου). Τέλος, η σχετική υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εμβολιασμού ή νόσησης από τον κορωνοϊό εκ μέρους των εργαζομένων προβλέπεται προκειμένου να διασφαλισθεί η παροχή των αναγκαίων πληροφοριών που θα επιτρέψει τη διαμόρφωση του επαγγελματικού περιβάλλοντος κατά τρόπο που θα μειώσει τη διακινδύνευση της δημόσιας υγείας (βλ. σελ. 11 του δεύτερου επισυναπτόμενου αρχείου).

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Ο Ν. 4820/2021 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

► Η Τροπολογία για επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού κ.λπ. εδώ