«Τροποποίηση της ΚΥΑ για τα self tests στον ιδιωτικό τομέα» (Upd-Σημειώμα)

«Τροποποίηση της ΚΥΑ για τα self tests στον ιδιωτικό τομέα» (Upd-Σημειώμα)

Αποφ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48485/21 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας- Εσωτερικών-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Τουρισμού-Επικρατείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορω- νοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β' 2192), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β' 2372) και Δ1α/Γ.Π.οικ.41588/2.7.2021 (Β' 2891) κοινές υπουργικές αποφάσεις.»

(ΦΕΚ 3493, τεύχος Β΄ της 31.7.2021)

Σας ενημερώνουμε πως με την επισυναπτόμενη ΚΥΑ προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα :

  • Πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων για τους εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους, οι οποίοι, είτε δεν έχουν προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είτε εργάζονται ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο, στους συγκεκριμένους εργαζόμενους που προσέρχονται στο χώρο εργασίας και παρέχουν την εργασία τους, επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
  • Έως τις 10.8.2021 διανέμονται δωρεάν τέσσερις (4) αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 2.8.2021 έως 8.8.2021, μία για την εβδομάδα από 9.8.2021 έως 15.8.2021, μία για την εβδομάδα από 16.8.2021 έως 22.8.2021 και μία για την εβδομάδα από 23.8.2021 έως 29.8.2021.

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δκηγόρος

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ