«Διαγνωστικός Έλεγχος-Τηλεργασία» (Σημείωμα)

«Διαγνωστικός Έλεγχος-Τηλεργασία» (Σημείωμα)

 

 

 

 

 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση (25.11.2021):

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, όπως αυτά προσδιορίζονται κάθε φορά στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις των γενικών μέτρων, δίνεται η δυνατότητα στον εργοδότη να καθορίζει με απόφασή του το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία σύμφωνα με την παρ.3α) του άρθρου 67 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) (Βλ. σημείο 4 της παρ. 2 του Πίνακα Β που περιλαμβάνεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της τελευταίας εν ισχύ ΚΥΑ υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19.11.2021).

Κατά την εφαρμογή του μέτρου αυτού οι εργοδότες συνεχίζουν να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα εφαρμογής του μέτρου, το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι από 16/10/2021 έχει καταργηθεί η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β΄2192), όπως ισχύει.

Ως εκ τούτου δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής από τον εργαζόμενο αποτελέσματος self test, με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID – 19 Test (Self/Rapid/PCR)» μέσω εισόδου στην πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr και στη συνέχεια στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

* * *

Με την ανωτέρω ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ θίγονται δύο θέματα:

1. Της Τηλεργασίας.

Δεν εκδίδονται πλέον οι αποφάσεις για την  υποχρεωτική τηλεργασία και την υποχρέωση προαναγγελίας στο «ΕΡΓΑΝΗ». Οι τελευταίες αποφάσεις ίσχυαν μέχρι 30.6.2021 (βλ. στο τεύχος μας 1775 σελ. 1008, καθώς και Εγκύκλιο στο ΔΕΝ τεύχος 1776 σελ. 1173).  Κατά τις νεώτερες αποφάσεις για τα «Έκτακτα Μέτρα λόγω Κορωνοϊού» (βλ. την ισχύουσα από 22.11 έως 6.12.2021-ΦΕΚ 5401/Β και στην Ιστοσελίδα μας) αναφέρεται ότι το ποσοστό των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται από τον εκάστοτε εργοδότη κατά το άρθρο 67 του Ν. 4808/21 (ΔΕΝ 2021, τεύχος 1776 σελ. 1025 επ.). Στο άρθρο αυτό ορίζεται ότι η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, μπορεί όμως κατ’ εξαίρεσιν να επιβληθή από τον εργοδότη για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Η τηλεργασία αναγγέλλεται στο ΕΡΓΑΝΗ «απολογιστικώς», μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του επομένου από την πραγματοποίησή της μηνός. Η πραγματοποίηση ή μή τηλεργασίας επαφίεται στην διάκριση του εργοδότου.

2. Των διαγνωστικών ελέγχων (tests) κορωνοϊού.

Ισχύουσα ρύθμιση είναι η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.64232/21 (ΔΕΝ 2021, τεύχος 1779 σελ. 1691) με την οποία καταργείται η προηγουμένη ΚΥΑ 32209/21 (ΔΕΝ 2021 σελ. 997), στην οποία προεβλέπετο ο διαγνωστικός έλεγχος και η υποβολή στο ΕΡΓΑΝΗ του ειδικού εντύπου «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» από τους εργαζομένους.

Η απόφαση αυτή τροποποποιήθηκε με την ΚΥΑ Δ1α/69459/21 (δύο Rapid-test αντί του ενός-βλ. ΔΕΝ 2021, τεύχος 1780 σελ. 1841). Κατά την ισχύουσα ρύθμιση, υπόχρεος για την υποβολή εντύπου «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» στο ΕΡΓΑΝΗ είναι η Επιχείρηση-Εργοδότης.

Πετίνη-Πηνιώτη Χρυσούλα

Δικηγόρος