«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού έως 13.12.2021» (Upd-Σημείωμα)

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού  έως 13.12.2021» (Upd-Σημείωμα)

Αποφ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414/2021 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Προστασίας του Πολίτη-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Επικρατείας-Υφ. στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.»

(ΦΕΚ 5673, τεύχος Β΄ της 4.12.2021)

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε χθες η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75414 (ΦΕΚ 5673, Β΄, 4.12.2021).

H KYA αφορά τα μέτρα που ισχύουν από 4.12.2021 μέχρι 13.12.2021.

Αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα κυριότερα σημεία της ΚΥΑ είναι τα εξής:

Το ποσοστό των απασχολουμένων με τηλεργασία καθορίζεται με απόφαση του εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4808/2021* (βλ. σελ. 72652 του ΦΕΚ).

Εφαρμόζεται το μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, δύο (2) φορές την εβδομάδα, σε όλους τους ανεμβολίαστους ή μη νοσήσαντες εργαζόμενους που θα παράσχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 (ΦΕΚ 4766, Β΄, 16.10.2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - (βλ. άρθρο 1§4 της ΚΥΑ, στη σελ. 72699 του ΦΕΚ).

Στο στοιχείο 1 του πίνακα Α, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ (σελ. 72649 του ΦΕΚ), προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων στις οποίες ο εργαζόμενος απασχολείται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, καθώς και στους εξωτερικούς χώρους, όπου παρατηρείται συνωστισμός.

Στο στοιχείο 2 του πίνακα Α, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ (σελ. 72650 του ΦΕΚ), προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης αποστάσεων 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 2 τ.μ.] σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Στο άρθρο 9§2 της ΚΥΑ (σελ. 72716 του ΦΕΚ), αναφέρεται για πρώτη φορά ότι, «στην περίπτωση νόσησης πλήρως εμβολιασμένου ατόμου, η ισχύς του πιστοποιητικού εμβολιασμού διακόπτεται για δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία θετικής διάγνωσης και ενεργοποιείται εκ νέου τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα αυτής».

Πέραν και επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας και στα κάτωθι :

  • Στο στοιχείο 2 του πίνακα Β, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ (σελ. 72652-72653 του ΦΕΚ), προβλέπεται για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις :

- Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας.

- Προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή τηλεργασίας ή παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με το κοινό, όπου είναι εφικτό.

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας με φυσική παρουσία με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

- Διενέργεια συναντήσεων εργασίας με φυσική παρουσία, χωρίς τον περιορισμό των επτά (7) ατόμων, αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο.

- Ειδικώς ως προς τις τράπεζες, προβλέπεται ότι το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή  πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό (PCR ή rapid test). Κατ’ εξαίρεση, οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

  • Στο άρθρο 1 § 5 της ΚΥΑ (σελ. 72699 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι πάσης φύσεως γενικές συνελεύσεις δύνανται να διενεργούνται είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια ζώσης, είτε και με τους δύο τρόπους (υβριδικά), σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδρίων (Παράρτημα 10 του ΦΕΚ) και με τήρηση των υγειονομικών μέτρων προστασίας που περιλαμβάνονται στον πίνακα Α του άρθρου 1§1 της ΚΥΑ.  
  • Στο άρθρο 2 § 2 της ΚΥΑ (σελ. 72714 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες, επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.
  • Στο άρθρο 2 § 3 της ΚΥΑ (σελ. 72714 του ΦΕΚ) προβλέπεται ότι, στην περίπτωση μη αντιστοίχισης των αναγραφόμενων στοιχείων του φυσικού προσώπου στο επιδεικνυόμενο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης με το αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας, επιβάλλεται στο φυσικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

* Σύμφωνα με το άρθρο 67§3, περίπτωση (α) του Ν. 4808/2021, κατ’ εξαίρεση (του κανόνα ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 67, η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου), εφόσον η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, η τηλεργασία μπορεί να εφαρμόζεται μετά από απόφαση του εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, η συνδρομή των οποίων διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και για όσο χρόνο διαρκούν οι λόγοι αυτοί.

           Από τη συγκεκριμένη διατύπωση του στοιχείου 2 του πίνακα Β, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ (σελ. 72652 του ΦΕΚ), προκύπτει, προφανώς, ότι, και κατά το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής της ΚΥΑ, το εάν και κατά πόσον θα υπάρχει τηλεργασία, καθώς και το ποσοστό της τελευταίας, θα αποφασίζεται από τον εργοδότη (μονομερώς).

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

* * *

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ