«Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2015, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας»

«Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2015, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας»

Αποφ. 13611/274/2015 «Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2015, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.»

(ΦΕΚ 654, τεύχος Β΄ της 21.4.2015)

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του A.N. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ. Α' 85).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α' 98) και ιδίως το άρθρο 90, όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/14 (Φ.Ε.Κ.Α' 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2015 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Απριλίου 2015