«ΠΔ 1/2023 (Τροποποίηση ΠΔ 101/16 - Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που αποσπούν εργαζόμενους στην Ελλάδα)»

«ΠΔ 1/2023 (Τροποποίηση ΠΔ 101/16 - Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που αποσπούν εργαζόμενους στην Ελλάδα)»

 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας το ΠΔ 1/2023, με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 7 του ισχύοντος ΠΔ 101/2016, αναφορικά με τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούν επιχειρήσεις, οι οποίες αποσπούν εργαζόμενους στο έδαφος της Ελλάδας.

* * *

► Το ΠΔ 1/2023 όμως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ