«NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 30.1.2023 μέχρι 13.2.2023)» - Σημείωμα

«NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 30.1.2023 μέχρι 13.2.2023)» - Σημείωμα

Αποφ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/23 Υπ. Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Εθνικής Άμυνας-Παιδείας και Θρησκευμάτων-Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων-Υγείας-Προστασίας του Πολίτη-Πολιτισμού και Αθλητισμού-Δικαιοσύνης-Εσωτερικών-Μετανάστευσης και Ασύλου-Ψηφιακής Διακυβέρνησης-Υποδομών και Μεταφορών-Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής-Επικρατείας-Υφ. στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00.»

(ΦΕΚ 389, τεύχος Β΄ της 28.1.2023»

 

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432 (ΦΕΚ 389, Β΄, 28.1.2023).

H KYA αφορά τα μέτρα που ισχύουν από 30.1.2023 μέχρι 13.2.2023.

Αναφορικά με τα μέτρα που σχετίζονται με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα κυριότερα σημεία της ΚΥΑ είναι τα ακόλουθα, ενώ δεν υπάρχουν διαφορές στα σημεία αυτά, σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις της προηγούμενης σχετικής ΚΥΑ :

➢ Στον πίνακα Α, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ, δεν υπάρχει γενική πρόβλεψη για υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας.

➢ Στο στοιχείο 2 του πίνακα Β, που περιλαμβάνεται στο άρθρο 1§1 της ΚΥΑ, προβλέπεται, αφενός, η «πλήρης λειτουργία» των ιδιωτικών επιχειρήσεων και, αφετέρου, η προστασία εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με παροχή εργασίας σε χώρο εκτός επαφής με το κοινό, όπου είναι εφικτό.

➢ Εφαρμόζεται το μέτρο του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μία (1) φορά την εβδομάδα (εκτός εάν προβλέπεται κάτι ειδικότερο), σε όλους τους μη πλήρως εμβολιασμένους ή μη νοσήσαντες εργαζόμενους που θα παράσχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με δική τους δαπάνη - (βλ. άρθρο 1§2 της ΚΥΑ)*.

➢ Στο άρθρο 9§2 της ΚΥΑ, αναφέρεται ότι πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:

α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και

β) όσοι έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό COVID-19 με την πρώτη δόση του εμβολίου των δύο (2) δόσεων, κατόπιν νοσούν από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. Το πιστοποιητικό πλήρους κάλυψης-ανάρρωσης και εμβολιασμού έχει ισχύ έξι (6) μηνών από τον πρώτο θετικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19.

➢ Στο άρθρο 9§2 της ΚΥΑ, αναφέρεται ότι όσοι ενήλικοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση.

➢ Στο άρθρο 9§2 της ΚΥΑ, αναφέρεται ότι η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού, στην περίπτωση νόσησης πλήρως εμβολιασμένου ατόμου, δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

➢ Στο άρθρο 9§3 της ΚΥΑ, αναφέρεται ότι για την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης απαιτείται :

  • Σε όλες τις περιπτώσεις, πλην των πλήρως εμβολιασμένων, εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο,
  • Στις περιπτώσεις των πλήρως εμβολιασμένων αρκεί και ο θετικός έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test). 

➢ Στο άρθρο 9§3 της ΚΥΑ, αναφέρεται ότι η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο.

➢ Στο άρθρο 9§3 της ΚΥΑ αναφέρεται ότι :

  • Ως προς τα μη εμβολιασμένα άτομα, καθώς και τα άτομα που είναι εμβολιασμένα με την πρώτη δόση του εμβολίου των δύο (2) δόσεων :

Eφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για τα μη εμβολιασμένα άτομα και επαναληπτικός έλεγχος είτε με τη μέθοδο PCR είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τα εμβολιασμένα άτομα με την πρώτη δόση του εμβολίου, μετά από τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης συν μία (1) ημέρα και είναι θετικός, εκδίδεται πιστοποιητικό επαναμόλυνσης, το οποίο έχει διάρκεια εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

  • Αναφορικά με τα εμβολιασμένα άτομα, για τους ενήλικες που είναι εμβολιασμένοι είτε με τις δύο (2) δόσεις του εμβολίου είτε με το μονοδοσικό εμβόλιο και επαναμολύνονται από κορωνοϊό COVID-19 δεύτερη φορά εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του πιστοποιητικού εμβολιασμού [δηλ. εντός των εννέα (9) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης ή της μοναδικής δόσης], εκδίδεται πιστοποιητικό επαναμόλυνσης, το οποίο έχει διάρκεια εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.

➢ Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) – (βλ. άρθρο 9§4 της ΚΥΑ).

* Υπενθυμίζουμε ότι, με την από 16.5.2022 Ανακοίνωση με τίτλο : «Διευκρινίσεις για την υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ της υπεύθυνης δήλωσης για τη διενέργεια rapid test», η οποία είχε αναρτηθεί στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, «η Υπεύθυνη Δήλωση επιχειρήσεων για τους εργαζομένους τους που έχουν την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου, για τις εβδομάδες αναφοράς από 07/02/2022 και μετά, θα υποβάλλεται από τους εργοδότες μόνο για τους εργαζόμενους που πραγματοποίησαν λιγότερους εβδομαδιαίους ελέγχους από τους προβλεπόμενους στην κείμενη νομοθεσία, χωρίς αιτιολογία.

Δεν θα συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω δηλώσεις: α) εργαζόμενοι που πραγματοποίησαν τους προβλεπόμενους από το νόμο εβδομαδιαίους ελέγχους και β) εργαζόμενοι που πραγματοποίησαν λιγότερους εβδομαδιαίους ελέγχους από τους προβλεπόμενους, αλλά είχαν νόμιμη αιτιολογία («Παροχή της Εργασίας αποκλειστικά μέσω τηλεργασίας», «Απουσία με άδεια μετ' αποδοχών ή με άδεια ασθενείας ή οποιαδήποτε άλλη άδεια», «Κατοχή ισοδύναμου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης άλλης χώρας», «Μη έγκαιρη έκδοση «Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 μέσω της πλατφόρμας gov.gr» και «Μη παροχή εργασίας με φυσική παρουσία για άλλους λόγους»)».

Πηνιώτης Κωνσταντίνος

Δικηγόρος

★ ★ ★

► Η ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ