«Τα νέα Τεκμαρτά Ημερομίσθια των Ασφαλιστικών Κλάσεων από 1.1.2023»

«Τα νέα Τεκμαρτά Ημερομίσθια των Ασφαλιστικών Κλάσεων από 1.1.2023»

 

 

 

 

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας η υπ΄ αριθμ. 13/15.2.2023 Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα :

• Αναπροσαρμογή, από 01.01.2023, των ορίων των ημερήσιων μισθών και των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων.

• Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβόμενων εργαζομένων με κυμαινόμενες αποδοχές για το έτος 2023.

★ ★ ★

► Η Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 13/15.2.2023 εδώ