«Πρόβλεψη αδείας μιας ημέρας τον χρόνο για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου από τις εργαζόμενες γυναίκες»

«Πρόβλεψη αδείας μιας ημέρας τον χρόνο για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου από τις εργαζόμενες γυναίκες»

N. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα - Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις.»

 

(ΦΕΚ 91, τεύχος Α΄ της 13.4.2023)

 

Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας ο Ν. 5043/2023.

Με το άρθρο 96 του νόμου (σελ. 4626 [48] του ΦΕΚ), επέρχεται τροποποίηση στο άρθρο 40 του ν. 4808/2021, το οποίο αναφέρεται στην άδεια προγεννητικών εξετάσεων [το συγκεκριμένο άρθρο κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 232 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022)].

Η τροποποίηση αφορά την πρόβλεψη άδειας μιας (1) ημέρας τον χρόνο με αποδοχές για την πραγματοποίηση γυναικολογικού ελέγχου από τις εργαζόμενες γυναίκες.

 

★ ★ ★

► Ο Νόμος 5043/2023 όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ